Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen asunnot -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

HEL 2021-002075
More recent handlings
Case 25. / 242 §

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen asunnot-yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä asunnot -yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteenä olevien luonnosten mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Jenni Rope
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Samalla kun kaupunginhallitus hyväksyy strategiat kehottaa se kiinteistö Oy Auroranlinnaa ottamaan vuokrankorotussuunnitelmaan aikalisän. Mahdolliset vuokrankorotukset pitäisi jakaa pidemmälle ajalle. Lisäksi taloihin tehtävät korjaukset ja niiden vaikutukset vuokriin tulisi käydä läpi yhdessä asukkaiden kanssa.

Kannattaja: Mai Kivelä

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 10
Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Elisa Gebhard, Veronika Honkasalo, Mai Kivelä

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Poissa: 1
Nasima Razmyar

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 3 (1 tyhjä, 1 poissa).

See table with voting results

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Taustaa

Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin.

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaehtoisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkkejä:

 • yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista luonnetta
 • yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,
 • yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,
 • yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen hinnoittelu),
 • yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakaskuntaan,
 • yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä julkiseen rahoitukseen tai tukeen.

Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.

Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan soveltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa oleville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.

Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa pormestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toimialan perusteella.

Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt

Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin.

Nämä noin 80 kaupungin tytäryhteisöä tuodaan päätöksentekoon jaoteltuna kaupungin konserniohjauksen talouden ja toiminnan seurannassa käytetyn yhteisöryhmittelyn mukaisesti.

Yhteisöryhmät ovat:

 • alueelliset ja infra,
 • asunnot,
 • elinvoima- ja markkinointi
 • kulttuuri
 • liikunta
 • sosiaali- ja terveys
 • toimitilat
 • tukipalvelut ja muut.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Kaupunginhallitus päätti liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevista omistajapoliittisista linjauksista 26.4.2011. Erityisesti omistuksen säilyttämistä koskevia linjauksia on sen jälkeen muutettu tytäryhteisökohtaisesti tarvittaessa.

Nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät enää ole riittävän kattavat välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja –säätiöiden hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiempaa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista kehittymistä. Kaupunginkansliassa on valmisteltu uudenlainen tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian malli, jonka avulla on tarkoituksena kuvata tytäryhteisön johdolle kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita ja odotuksia yhteisöä kohtaan, jotta yhteisön johto osaa johtaa ja kehittää toimintaa oikean suuntaisesti oman toimivaltansa puitteissa.

Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan strategista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudessa.

Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omistukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näiden linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omistamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omistajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yksittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäristön merkittävien muutosten johdosta.

Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kaupungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia. Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yhteisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.

Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liittyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.

Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edelleen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrategioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisalueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella tulisi kollektiivisesti olla ja, jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään mihin hallituspalkkioryhmään kyseinen yhteisö kuuluu.

Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien alikonsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaisesti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavälin näkökulmasta johtuen.

Omistajastrategioista on käyty keskustelua kunkin tytäryhteisön hallituksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.

Asunto-oy Paciuksenkatu 4

Yhtiön ylläpitämä asuntokanta täydentää kaupunkikonsernin muuta asuntokantaa. Helsingin kaupungin eri hallintokunnat vuokraavat yhtiön ylläpitämiä asuntoja työsuhdeasunnoiksi työntekijöilleen.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 78,38 %.

Yhtiön tavoitteena on kilpailukykyiset vastikkeet, joiden määrittelyssä otetaan huomioon peruskorjaus- ym. kustannukset.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asiakaskeskeisyyteen sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen.

Helsingin Asumisoikeus Oy

Yhtiö ylläpitää ja rakennuttaa kaupungin alueella kustannus- ja laatutasoltaan kilpailukykyistä ns. välimuodon asuntotuotantoa.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.

Yhtiön tavoitteena on edistää ja toteuttaa kaupungin segregaation ehkäisemiseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on tyytyväiset asiakkaat/asukkaat, kiinteistöjen kunnon ja arvon säilyttäminen sekä energiatalouden parantaminen ja ympäristöasioiden huomioon ottaminen.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr

Säätiö ylläpitää taiteilijataloa ja vuokraa sitä eri alojen helsinkiläisille taiteilijoille asunnoiksi. Säätiön ylläpitämä kiinteistökanta täydentää helsinkiläisten eri alojen taiteilijoiden asunto- ja työtilakantaa.

Säätiö on kaupungin määräysvallassa.

Säätiön toiminnan tavoitteena ovat kohtuuhintaiset vuokrat, joiden määrittelyssä otetaan huomioon peruskorjaus- ym. kustannukset.

Säätiön omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asiakaskeskeisyyteen sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Yhtiö vastaa valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen omistamisesta ja hallinnosta sekä tarjoaa asukkailleen kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.

Yhtiön tavoitteena on edistää ja toteuttaa kaupungin segregaation ehkäisemiseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Yhtiön toiminnan keskiössä on kiinteistöjen arvon säilyttäminen, asukastyytyväisyys, energiatalouden parantaminen ja ympäristöasioiden huomioiminen sekä täydennysrakentamisen toteuttaminen.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonte

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä omistaa ja hallita näillä kiinteistöillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Entisen Sipoon kunnan alueelta hankittujen kiinteistöjen omistaminen ja ylläpito keskitetään yhtiöön.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.

Yhtiön toiminnan tavoitteena ovat alueen tulevien kehityssuunnitelmien toteuttamisen mahdollistaminen sekä yhtiön omaisuuden kustannustehokas hallinnointi.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Yhtiö hallitsemat huoneistot ovat vapaarahoitteisia asuntoja, joista merkittävä osa vuokrataan Helsingin kaupungin henkilöstölle työsuhdeasunnoiksi.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.

Yhtiön tavoitteena on edistää nykyisen toimintamallin pohjalta kaupungin henkilöstö- ja asuntopolitiikkaan liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhtiön toiminnan keskiössä on kiinteistöjen energiatalouden parantaminen ja ympäristöasioiden huomioiminen sekä täydennysrakentamisen toteuttaminen.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto

Yhtiön ylläpitämä asuntokanta täydentää kaupunkikonsernin muuta asuntokantaa

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 82,90 %.

Yhtiön toiminnan tavoitteena ovat kilpailukykyiset vastikkeet, joiden määrittelyssä otetaan huomioon peruskorjaus- ym. kustannukset

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asiakaskeskeisyyteen sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Asunnot vuokrataan kohtuuhintaisesti edelleen kaupungin tai sellaisten yhteisöjen, joissa Helsingin kaupunki on osakkaana, henkilökunnan palvelussuhdeasuntoina käytettäviksi, tai muille asunnontarvitsijoille asunnoiksi Helsingin kaupunginhallituksen yhtiön asunnoille vahvistamia asukasvalintaperusteita noudattaen

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.

Yhtiön tavoitteena on olemassa olevan kohtuuhintaisen asuntokannan arvon säilyttäminen.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asiakaskeskeisyyteen sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen.

Lopuksi

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjänteisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle aikavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoitteet/kehityssuunnat ja niiden avainmittarit.

Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotuisesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioiden tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kaupunkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoitteet.

Yhtiöiden vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja ja/tai tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännöllisesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1-2 kertaa vuodessa.

Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole tavoitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konserniohjauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voidaan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetettavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla.

Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain.

Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrategioista konsernijaoston esityksen pohjalta.

Close

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 212

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Jenni Rope
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen@hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.03.2021 § 19

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä asunnot -yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Samalla kun konsernijaosto hyväksyy strategiat pyytää se kiinteistö Oy Auroranlinnaa tuomaan konsernijaostolle tiedoksi korjaustarpeiden laajuus ja kustannusten mittaluokka, tarvittavien vuokrankorotusten mittaluokka viiden vuoden tähtäimellä sekä se, kuinka vuokrankorotuksista saatavat tulot suunnataan.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Samalla kun konsernijaosto hyväksyy strategiat kehottaa se kiinteistö Oy Auroranlinnaa ottamaan vuokrankorotussuunnitelmaan aikalisän. Mahdolliset vuokrankorotukset pitäisi jakaa pidemmälle ajalle. Lisäksi taloihin tehtävät korjaukset ja niiden vaikutukset vuokriin tulisi käydä läpi yhdessä asukkaiden kanssa.

Kannattaja: Tomi Sevander

Vastaehdotus:
Jasmin Hamid: Samalla kun konsernijaosto hyväksyy strategiat pyytää se kiinteistö Oy Auroranlinnaa tuomaan konsernijaostolle tiedoksi korjaustarpeiden laajuus ja kustannusten mittaluokka, tarvittavien vuokrankorotusten mittaluokka viiden vuoden tähtäimellä sekä se kuinka vuokrankorotuksista saatavat tulot suunnataan.

Kannattaja: Mikko Kiesiläinen

Veronika Honkasalon ja Jasmin Hamidin vastaehdotuksista äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotus
EI-ehdotus: Jasmin Hamidin vastaehdotus

Jaa-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Ei-äänet: 6
Juha Hakola, Jasmin Hamid, Mikko Kiesiläinen, Mika Raatikainen, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Konsernijaosto hyväksyi tässä äänestyksessä Jasmin Hamidin vastaehdotuksen äänin 3 - 6.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jasmin Hamidin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 4
Juha Hakola, Mika Raatikainen, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 5
Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Mikko Kiesiläinen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Konsernijaosto hyväksyi Jasmin Hamidin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 4 - 5.

Veronika Honkasalo jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Veronika Honkasalo jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Helsingin ei tule omilla toimillaan nostaa asumisen hintaa. Osassa Auroranlinnan asunnoissa vuokraa ollaan korottamassa yhteensä yli 40%. Vuokrankorotukset tehdään vaikka kohtuuttomien vuokrankorotusten syistä sekä tarkkoja suunnitelmia tulevista korjauksista ja perusparannuksista ei ole annettu päätöksen pohjaksi. Auroranlinnan asukkaille kohdistuvat vuokrankorotukset ovat kohtuuttomat ja vuorovaikutus asukkaiden kanssa on hoidettu prosessin aikana erittäin kehnosti. Helsingin omistamissa yhtiöissä vuokrankorotuksia pitäisi aina tehdä omakustanneperiaatteen mukaisesti, eikä seuraten markkinahintoja, jotka ovat nousseet pienituloisten ulottumattomiin. Oy Auroranlinnan on otettava vuokrankorotussuunnitelmaan aikalisä. Mahdolliset vuokrankorotukset pitäisi jakaa pidemmälle ajalle. Lisäksi taloihin tehtävät korjaukset ja niiden vaikutukset vuokriin tulisi käydä läpi yhdessä asukkaiden kanssa. Helsingin kaupunginhallituksen konserninjaostolla ei ole ollut mahdollisuuksia vaikuttaa omistajaohjauksesta vastaavana toimielimenä asiassa, sillä asiaa ei konsernijaoston jäsenen Honkasalon pyynnöstä huolimatta ole otettu konsernijaoston asialistalle käsiteltäväksi.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen@hel.fi
Close

This decision was published on 12.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi