Aloituspaikat, yleisopetuksen aloituspaikkamäärän ylittäminen 1. vuosiluokilla lukuvuonna 2021–2022

HEL 2021-002088
More recent handlings
§ 19

Yleisopetuksen aloituspaikkamäärän ylittäminen 1. vuosiluokilla lukuvuonna 2021–2022

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti yleisopetuksen aloituspaikkamäärän ylittämisestä 1. vuosiluokilla lukuvuonna 2021–2022 seuraavasti:

 
Jaoston päätös
Lisäys
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alueelliset palvelut 1
 
 
 
 
 
Jätkäsaaren peruskoulu
90
+1
 
 
 
Lauttasaaren ala-asteen koulu
90 
+3
 
 
 
Vattuniemen ala-asteen koulu
95
+1
 
 
 
Alueelliset palvelut 2
 
 
 
 
 
Munkkivuoren ala-asteen koulu
75
+2
 
 
 
Alueelliset palvelut 3
 
 
 
 
 
Koskelan ala-asteen koulu
30
+1
 
 
 
Käpylän peruskoulu
70
+3
 
 
 
Yhtenäiskoulu
43
+2
 
 
 
Alueelliset palvelut 4
 
 
 
 
 
Maunulan ala-asteen koulu
71 
+1
 
 
 
Paloheinän ala-asteen koulu
73
+1
 
 
 
Torpparinmäen peruskoulu
48
+1
 
 
 
Alueelliset palvelut 5
 
 
 
 
 
Hiidenkiven peruskoulu
60
+2
 
 
 
Puistolan peruskoulu
32
+8
 
 
 
Suutarinkylän peruskoulu 
45
+2
 
 
 
Alueelliset palvelut 6
 
 
 
 
 
Laajasalon peruskoulu
71
+3
 
 
 
Poikkilaakson ala-asteen koulu
50
+2
 
 
 
Porolahden peruskoulu
61
+3
 
 
 
Tahvonlahden ala-asteen koulu
62
+3
 
 
 
Alueelliset palvelut 7
 
 
 
 
 
Mellunmäen ala-asteen koulu
66
+1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 3.11.2020 (§ 47) kaupungin ylläpitämien suomenkielisten 1. vuosiluokkien yleisopetuksen aloituspaikkamääristä lukuvuodelle 2021–2022.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti myöntää perusopetuksen johtajalle oikeuden päättää aloituspaikkamäärän ylittämisestä, jos hakijan sisarus opiskelee koulun vuosiluokilla 1–5. Tämä ei kuitenkaan saa aiheuttaa uuden opetusryhmän muodostamista. Sisarusperuste ei koske hakijoita, joiden sisarus on otettu koulun oppilaaksi valintakokeen perusteella.

Puheena oleviin kouluihin on tullut hakemuksia koulutulokkailta, joiden sisarus opiskelee koulun vuosiluokilla 1–5. Tämän johdosta ao. koulujen aloituspaikkamäärää on tarpeen lisätä. Aloituspaikkamäärän ylitykset eivät aiheuta uuden opetusryhmän muodostamista ao. kouluissa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 24.11.2020 (§ 281), että perusopetuksen palvelukokonaisuuden alueellisia palveluja on 1.1.2021 lukien seitsemän.

This decision was published on 03.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 31015036

jaana.iivonen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja