Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, sitouttavan kouluyhteistyön kehittäminen 2021 - 2023, opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2021-002096
More recent handlings
§ 42

Erityisavustus sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämiseen vuosille 2021 - 2023

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää erityisavustusta sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämiseen vuosille 2021-2023 yhteensä 680 000 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 850 000 euroa, josta omavastuun osuus on 20% eli 170 000 euroa. Omavastuuosuus katetaan palvelukokonaisuuden ja kehittämispalveluiden määrärahoista. Hakuilmoitus ja hakemus liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa projektipäällikkö ********** toimimaan asiointiroolissa edellä mainitun erityisavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtion erityisavustushaun perusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön pilotointiin vuosille 2021-2023. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä 6,8 miljoonaa euroa.

Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on luoda kansallinen malli, jolla ennaltaehkäistään ja vähennetään koulupoissaoloja sekä tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun. Toimintamallin tavoitteena on tukea oppilaita, koteja sekä koulujen henkilökuntaa koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön sitouttavissa sekä poissaolojen vaikutuksia ennaltaehkäisevissä ja niiden vaikutuksia korjaavissa käytänteissä. Mallia kehitetään pilottihankkeissa ja toimintamalli vakiinnutetaan valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.

Tavoitteena on Helsingissä kehittää kaupunkitasoisesti koulujen poissaoloja ennaltaehkäiseviä ja kouluun kiinnittymisen keinoja ja vähentää ongelmallisten poissaolojen määrää. Kehittämisessä hyödynnetään käytössä olevia välineitä ja valmiita mallinnuksia, kuten pedagogista tietojohtamisen alustaa, poissaoloihin puuttumisen portaita sekä poissaoloihin puuttumisen käsikirjaa. Kehittämisessä edistetään myös kiusaamisen vastaisen ohjelman toimenpiteiden toteutumista kouluissa.

This decision was published on 06.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Torniainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29960

taina.torniainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja