Avustuksen hakeminen, valtionavustus, opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2021, Opetushallitus

HEL 2021-002100
More recent handlings
§ 17

Valtionavustuksen hakeminen Opetushallitukselta opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen, Kaikille turvallinen kasvatus ja koulutus -hanke

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea Opetushallitukselta avustusta opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen sekä kiusaamisen ehkäisyyn oppimisyhteisöissä 190 062 euroa ajalle 1.5.2021–31.12.2022. Omarahoitusosuutta ei ole. Hakemus ja hakutiedote ovat liitteinä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa pedagoginen asiantuntija ********** toimimaan asiointiroolissa avustuksen hakemisessa.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on asettanut haettavaksi (461/17/2021) valtionavustukset valtion vuoden 2021 talousarvioon sisältyvästä opetustoimen henkilöstökoulutuksen määrärahasta. Haku sisältää kymmenen teema-aluetta, joista yksi on osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä kiusaamisen ehkäisy oppimisyhteisöissä. Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Hakijayhteisöiltä edellytetään osaamista ja kokemusta henkilöstökoulutuksesta kasvatuksen tai opetuksen toimialoilla.

Hankkeen tavoitteena on lähteä systeemisesti kehittämään yksikköjen toimintakulttuuria yhteisöllisemmäksi ja luoda punainen lanka yksilö- ja yhteisötason ongelmien käsittelylle. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan kouluttajakoulutus, jonka avulla varhaiskasvatuksen yksikön, koulun tai oppilaitoksen ydinryhmä koulutetaan kouluttamaan koko yksikköään. Kouluttajakoulutus rakentuu turvallisen kasvatuksen ja koulutuksen perusteiden määrittelystä ja niihin kouluttamisesta, syvenee toimintakulttuurin muutoksen fasilitoinnin kautta ydinryhmän jäsenten syventäviin teemoihin kouluttautumisiin ja opitun jakamiseen yksikköjen omissa koulutuksissa. Päiväkodeista, peruskouluista ja toiselta asteelta on tullut palautetta työn kuormittavuudesta ja siitä, miten kiire estää merkityksellisten asioiden eteen työskentelemisen ja kokonaisuuden hahmottamisen. Yksiköissä on tarvetta punaiselle langalle ja vahvan, yhteisöllisen toimintakulttuurin perustan luomiselle.

This decision was published on 22.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti@hel.fi

Jaana Kariniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 82745

jaana.kariniemi@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja