Tutkimuslupa, Hellepäivien vaikutus sairauspoissaoloihin Helsingissä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

HEL 2021-002213
More recent handlings
§ 32

Tutkimuslupa Hellepäivien vaikutus sairauspoissaoloihin Helsingissä -tutkimukselle

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Vs. henkilöstöjohtaja myönsi tutkimusluvan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimukselle "Hellepäivien vaikutus sairauspoissaoloihin Helsingissä". Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2025 saakka ja koskee tutkimuslupahakemuksessa (liite 1) mainittuja tutkijoita.

Helsingin kaupunki luovuttaa tutkimuksen käyttöön henkilöstöhallintorekisteristä kerättävän aineiston Helsingin kaupungin työntekijöiden sairauspoissaoloista ja palvelussuhteiden kokonaismääristä aikaväliltä 1.5. - 31.8. vuosilta 2001 - 2018. Aineistonkeruun yhteyshenkilö Helsingin kaupungilla on järjestelmäpäällikkö ********** Aineiston luovutuksesta aiheutuvat kustannukset maksaa tutkimuksen toteuttaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Aineiston vastaanottajatahon yhteyshenkilö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on erikoissuunnittelija **********

Luovutettavaa aineistoa saa käyttää ainoastaan kyseessä olevan tutkimuksen käyttöön. Tutkijat sitoutuvat noudattamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä, erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain henkilötietojen käsittelylle asettamia vaatimuksia sekä vastuuta tietojen lainmukaisesta käytöstä. Tutkimuksen aineisto tuhotaan tutkimuksen päätyttyä 31.12.2025.

Päätöksen perustelut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat ********** ovat hakeneet tutkimuslupaa ympäristöepidemiologian tiimin tutkimukselle "Hellepäivien vaikutus sairauspoissaoloihin Helsingissä" ja pyytäneet tutkimuksen käyttöön aineistoa Helsingin kaupungin työntekijöiden sairauspoissaoloista ja palvelussuhteiden kokonaismääristä vuosilta 2001 - 2008. Täydennetty tutkimuslupahakemus liitteineen sekä tietosuojan vaikutusten arviointi ovat päätöksen liitteinä 1 ja 2.

Tutkimuksessa selvitetään, kuinka kesäajan helteet ja helleaallot vaikuttavat työntekijöiden terveyteen ja sairauspoissaoloihin. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa HEATCLIM-hanketta, jossa tutkitaan helteiden terveysvaikutuksia eri väestöryhmissä, helteeseen varautumisen keinoja sekä helteen aiheuttamia kustannuksia.

Helsingin kaupungin työntekijöitä koskevat tiedot ovat henkilöstöhallintorekisterissä. Rekisterinpitäjän tehtävät on delegoitu kaupungin henkilöstöjohtajalle (kaupunginhallituksen päätös 20.4.2020, § 247), joka päättää tietojen luovuttamisesta.

This decision was published on 10.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tanja Kahra, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36106

tanja.kahra@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
vs. henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Tutkimuslupahakemus, täydennys 14.4.2021
2. Tutkimuslupahakemus, täydennys 14.4.2021, liite, vaikutustenarviointi

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.