Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 2021-2022, OKM

HEL 2021-002301
More recent handlings
§ 27

Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja laadun kehittäminen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa 2021-2022

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtion erityisavustusta 2 700 000 euroa varhaiskasvatuksen sekä 5 800 000 euroa esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ajalle 1.1.2022 – 31.12.2022.

Valtionavustuksen kokonaiskustannukset varhaiskasvatuksessa ovat 3 375 000 euroa, josta omarahoitusosuus on 20 % eli 675 000 euroa. Valtionavustuksen kokonaiskustannukset esi- ja perusopetuksessa ovat 7 250 000 euroa, josta omarahoitus osuus on 20% eli 1 450 000 euroa. Omarahoitukseen käytetään positiivisen diskriminaation määrärahaa. Esi- ja perusopetuksen hakemukseen on liitetty mukaan Helsingin yliopiston normaalikoulut.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pedagogiset asiantuntijat

**********

toimimaan ko. valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti haettavaksi valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022. Varhaiskasvatukseen myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 24 600 000 euroa ja esi- ja perusopetukseen 42 600 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.20. Harjoittelukoulut voivat olla yhteydessä kuntaan ja kunta voi sisällyttää sen alueella toimivan harjoittelukoulun hakemukseensa.

Valtionavustus on oleellinen osa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa. Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähipalveluperiaatteen vahvistamiseen sekä oppijan varhaiskasvatuksen tai esi- ja perusopetuksen järjestämisen kannalta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen

Varhaiskasvatuksessa avustuksella tuetaan pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä tukemalla varhaiskasvatuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata lisää varhaiskasvatuksen henkilöstöä: opettajia, erityisopettajia, sosionomeja, lastenhoitajia tai avustajia sekä pienentää lapsiryhmien kokoa esimerkiksi ryhmissä, joissa on tukea tarvitsevia lapsia.

Esi- ja perusopetuksessa avustuksella tuetaan pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä tukemalla opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata ensisijaisesti opettajia ja avustajia sellaisten esi- ja perusopetuksen opetusryhmien joustavaksi muodostamiseksi, joissa tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevan oppilaiden opetus järjestetään osittain tai kokonaan yleisopetuksessa tai joissa on erikoissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita.

This decision was published on 15.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 71927

heidi.roponen@hel.fi

Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 42527

pasi.brandt@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja