Yhtiökokoukset vuonna 2021, Kiinteistö Oy Säterintie 2

HEL 2021-002302
More recent handlings
Case 10. / 81 §

Kiinteistö Oy Säterintie 2 hallituksen jäsenen nimeäminen

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Säterintie 2 ylimääräisessä yhtiökokouksessa 16.6.2021 ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan yksikön päällikkö Timo Laiho. Lisäksi konsernijaosto kehottaa yhtiön hallitusta seuraavassa kokouksessaan menettelemään siten, että Timo Laiho valitaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kiinteistö Oy Säterintie 2:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.4.2021 on hallituksen jäseneksi valittu tiimipäällikkö Kalevi Aittola. Aittola on toiminut yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Aittola on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 6.6.2021 lukien.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 64,69 %. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 37. kaupunginosan (Pukinmäki) korttelissa 37041 sijaitsevia tontteja n:ot 10 ja 9, jotka sijaitsevat osoitteessa Säterintie 2. Tonteilla sijaitsee kaksikerroksinen liike- ja toimistorakennus. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä.

Kiinteistö Oy Säterintie 2:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 16.6.2021 käsitellään uuden hallituksen jäsenen nimeämistä eroavan tilalle.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Close

This decision was published on 01.07.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi