Tutkimuslupa, Oppilasvalikointi kaupunkikouluissa -tutkimushanke

HEL 2021-002344
More recent handlings
§ 31

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2021-002344

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan

**********

päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on voimassa 31.12.2021 saakka. Tutkimushanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia - kehittämisohjelmaa (2020 - 2022).

Päätöksen perustelut

**********

ym. on hakenut tutkimuslupaa yliopistotasoiselle tutkimukselle ja väitöstutkimukselle. Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia - kehittämisohjelman (2020 - 2022) osana toteutetaan Turun yliopistossa Oppilasvalikointi kaupunkikouluissa -tutkimushanke. Tutkimuksen tavoitteena on saada kokonaiskäsitys siitä, millaista ja minkä laajuista oppilasvalikointia peruskouluissa käytetään Suomen
suurimmissa kaupungeissa 2020-luvun alussa.

Tutkimusaineisto kerätään ajalla 15.3.2021-30.6.2021. Tutkimusaineisto kerätään kyselyllä ja tietopyynnöillä joka kohdistuu perusopetuksen ja kaskon henkilökuntaan. Tutkimuksen otoskoko on koko perusopetus. Kyseessä on asiakirja-/tilastoanalyysi.

Tutkimus toteutetaan etätyövälineiden avulla, ilman tutkijan läsnäoloa päiväkodissa/koulussa, noudattaen Helsingin kaupungin korona-ohjeistusta.

Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineisto arkistoidaan tutkimuksen valmistuttua, ja hävitetään viimeistään 31.12.2033.

Tutkimustehtävä ja aineisto:

- Kaupunkien oppilaaksioton periaatteita kuvaavat dokumentit kaupunkien ja koulujen internet sivuilta.

- Kysely kaupungeilta opetusryhmien määristä ja rinnakkaisluokkien ryhmittelyperiaatteista alakoulun lopussa (6. luokat) ja yläkoulun alussa (7. luokat)

- Oppilasrekisteriaineisto 7. luokkalaisista (anonymisoidusti, ei nimi tai syntymäaikatietoja) kouluittain ja luokittain, jossa oppilaan A1 ja A2 kieli, S2 kieli, kotikieli/et (mahdolliset hyvin harvinaiset kielet on poistettu / pseudonymisointi), kouluarvosanat, keskiarvo, erityisen tai tehostetun tuen päätös, sukupuoli, kadunnimi (numero poistettu / pseudonymisointi), postinumero ja mikäli saatavilla ensisijaisesti osoitettu 2 lähikoulu (1. ja 7. luokilla) ja mahdollinen toissijaisesti osoitettu koulu / muita mahdollisia kaupungin kirjaamia tietoja.

Tutkimusaineisto ei sisällä henkilöiden tunnistetietoja. Tunnistetietojen käsittely sekä tutkimusrekisteriin kerättävät tiedot on kuvattu tarkemmin tutkimuksen tietosuojailmoituksessa (liite 3).

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 15.3.2021-30.6.2021 toiminta-ajat huomioiden koulujen ja oppilaitosten työaikana.

Päätös ei anna oikeutta saada tietoja Helsingin kaupungin asiakirja- ja rekisteriaineistoista.

Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei osallistu tutkimuksen toteuttamiseen.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Tutkimusraportin sähköinen osoite toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen:
kasko.tutkimusluvat@hel.fi

This decision was published on 23.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jukka Orava, arviointiasiantuntija, puhelin: 09 310 78018

jukka.orava@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.