Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, rakennusvalvontapalvelut, lupa-arkkitehdin virka, työavain KYMP-03-7-21

HEL 2021-002683
More recent handlings
§ 3
This decisionmaker is no longer active

Kaupunkiympäristön toimialan Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden Rakennusvalvontapalvelun Lupayksikkö 1:n lupa-arkkitehdin virkaan valinta

Yksikön päällikkö

Päätös

Rakennusvalvontapalvelun Lupayksikkö 1:n yksikön päällikkö päätti valita lupa-arkkitehdin virkaan (043449) ********** 3 635,20 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Uusi lupa-arkkitehdin virka perustettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 11.1.2021 §19.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1§:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 25.1.-22.2.2021. Virka laitettiin uudelleen hakuun 5.3.-2.4.2021 kelpoisten hakijoiden vähäisen määrän vuoksi. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n uutiskirjeessä, Duunitorilla ja Rakennuslehti.fi -sivuilla.

Lupa-arkkitehdin tehtäviin kuuluu lupakäsittely ja päätökset korjausrakentamisessa sekä uudisrakennushankkeissa 3000 kem saakka. Lupa-arkkitehti käyttää virkatehtävissään julkista valtaa. Hän vastaa siitä, että rakentaminen tapahtuu asemakaavan ja rakentamissäännösten mukaisesti täyttäen vaatimukset, kaupunkikuvaa, rakennussuojelua, terveellisyyttä sekä turvallisuutta koskien.

Tehtävässä tarvitaan syvällistä ja laaja-alaista rakennussuunnittelun, kaavoituksen, rakennuslainsäädännön ja rakentamismääräysten tuntemusta sekä kykyä niiden käytäntöön soveltamiseen. Työ on asiantuntijatyön lisäksi myös asiakaspalvelutyötä.

Viran kelpoisuusehtona on rakennusarkkitehdin tutkinto tai vastaava alempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta rakennussuunnittelutehtävistä ja/tai muista rakennusvalvontatehtäviin perehdyttävistä tehtävistä.

Lisäksi tehtävässä edellytetään riittävää kokemusta rakennussuunnittelusta ja/tai muista rakennusvalvontatehtäviin perehdyttävistä töistä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Lupa arkkitehdin virkaa haki kahdeksan henkilöä, joista yhdellä henkilöllä ei täyttynyt kelpoisuusehto ja yksi hakija perui hakemuksensa ennen haastatteluja. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 15.-16.4.2021 ********** haastateltiin aiemmin 2.3.2021 arkkitehdin viran haun yhteydessä. Häntä haastattelivat tuolloin yksikön päälliköt Salla Mustonen ja Aarno Alanko. ********** haastattelivat yksikön päällikkö Aarno Alanko, tiimipäällikkö Jyrki Kauhanen sekä rakennusvalvontapäällikkö Kai Miller. ********** haastatteli em. lisäksi tiimipäällikkö Petteri Erling.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Lupa-arkkitehdin tehtävässä korostuu lupakäsittelyprosessin hallinta sekä asemakaavan ja rakentamissääntöjen tuntemus.

Haastatteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota rakentamiseen liittyvän lainsäädännön tuntemukseen ja kykyyn neuvotella asiakkaiden kanssa mm. rakennuslupien myöntämisen edellytyksistä.

Rakentamisen lainsäädäntö on ********** hyvin tuttu aikaisemmista työtehtävistä. ********** kokemus on tältä osin vähäisempi.

Rakennusvalvonnan työssä suomen kielen suullinen ja kirjallinen osaaminen on välttämättömyys. Tämä vaatimus ei ********** kohdalla haastattelun perusteella täyttynyt.

Yksikön päällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen perusteella, että ********** on lupa-arkkitehdin virkaan parhaiten soveltuva.

Hänen valintaansa puoltaa rakennusvalvontatyön aiempi kokemus Tampereen rakennusvalvonnassa sekä tämän jälkeen karttunut suunnittelukokemus asuinrakentamishankkeissa. Haastattelussa tuli esille myös hänen vahva motivaationsa rakennusvalvontatyöhön sekä ominaisuudet, jotka ovat edellytyksiä tehtävässä menestymiseen.

This decision was published on 23.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Aarno Alanko, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26474

aarno.alanko@hel.fi

Decisionmaker

Aarno Alanko
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijayhteenveto, työavain KYMP-03-7-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.