Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, rakennusvalvontapalvelut, lupayksikkö 1 ja lupayksikkö 2, arkkitehdin virka, työavain KYMP-03-2-21

HEL 2021-002684
More recent handlings
§ 1
This decisionmaker is no longer active

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelujen lupayksikkö 1 arkkitehdin (017723) viran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö 1 yksikön päällikkö päätti valita arkkitehdin virkaan (017634) ********** 4 123,98 euron tehtäväkohtaisella palkalla. Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen viran vastaanottamisen ajankohta.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Arkkitehdin virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja irtisanoutui 18.12.2020.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 25.1.-22.2.2021. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Arkkitehtiuutisissa, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n uutiskirjeessä, Duunitorilla, Rakennuslehti.fi -sivuilla ja Safa.fi -sivuilla.

Arkkitehdin tehtävänä on kaikkien vaativuusluokkien korjaus- ja uudisrakentamista koskevien hankkeiden ohjaus ja lupakäsittely sekä toimiminen myös päättäjänä korjaushankkeissa sekä uudisrakentamishankkeissa 3000 kem saakka. Tehtävä sisältää asiantuntijatyön lisäksi myös asiakaspalvelua.

Viran kelpoisuusehtona on arkkitehdin tutkinto tai vastaava ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Lisäksi tehtävässä edellytetään riittävää kokemusta rakennussuunnittelusta ja/tai muista rakennusvalvontatehtäviin perehdyttävistä töistä. Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä tarvitaan hyvien vuorovaikutustaitojen lisäksi syvällistä ja laaja-alaista rakennussuunnittelun, kaavoituksen, rakennussuojelukysymysten ja rakennuslainsäädännön tuntemusta sekä kykyä soveltaa niitä käytännössä.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Arkkitehdin virkaa haki hakuajan kuluessa yhdeksän henkilöä, joista kolmella henkilöllä ei täyttynyt kelpoisuusehto. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 2.3.-11.3.2021 ********** perui hakemuksensa haastattelukutsun jälkeen, joten haastattelu peruttiin. ********** haastattelivat yksikön päälliköt Salla Mustonen ja Aarno Alanko. ********** haastattelivat yksikön päälliköt Salla Mustonen ja Aarno Alanko sekä rakennusvalvontapäällikkö Kai Miller.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Arkkitehdin tehtävässä korostuu lupakäsittelyprosessin hallinta sekä asemakaavan ja rakentamissääntöjen tuntemus.

Haastatteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota rakentamiseen liittyvän lainsäädännön tuntemukseen ja kykyyn neuvotella asiakkaiden kanssa mm. rakennuslupien myöntämisen edellytyksistä.

Rakentamisen lainsäädäntö on ********** hyvin tuttu aikaisemmista työtehtävistä. ********** kokemus on tältä osin vähäisempi. Rakennusvalvonnan työssä suomen kielen suullinen ja kirjallinen osaaminen on välttämättömyys ja tämä vaatimus ei ********** kohdalla haastattelun perusteella täyttynyt.

Yksikön päällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen perusteella, että ********** on arkkitehdin virkaan parhaiten soveltuva.

Hänen valintaansa puoltaa vahva rakennusvalvontatyön osaaminen vastuullisissa tehtävissä Vantaan rakennusvalvonnassa ja hänen motivaationsa työhön sekä ominaisuudet, jotka ovat edellytyksiä tehtävässä menestymiseen.

This decision was published on 12.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Aarno Alanko, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26474

aarno.alanko@hel.fi

Decisionmaker

Aarno Alanko
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijayhteenveto KYMP 03-2-21 henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.