Vuokraus, päiväkotitilat, Pertunpellontie 10, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-002694
More recent handlings
§ 9

Vuokraus, tilat, päiväkoti Perttu, Pertunpellontie 10, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Tilat-palvelu asiakkuusyksikkö 1:n yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle päiväkoti Pertun käyttöön 190 m2 suuruisen lisätilan osoitteesta Pertunpellontie 10.

Päiväkoti Pertun käyttöön tulevan lisätilan kokonaisvuokra on 3053,30 euroa/kk (16,07 euroa/m2/kk), koostuen pääomavuokrasta 9,51 euroa/m2/kk, ylläpitovuokrasta 6,06 euroa/m2/kk sekä hallintokulusta 0,50 euroa/m2/kk.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti, että päiväkoti Pertun nykyiseen sopimukseen 211023487 lisätään kaupunkiympäristön hallintokulu 0,50e/m2/kk alkaen 1.1.2021. Sopimuksen 211023487 kokonaisvuokra on 14784,40e/kk.

Yhteensä päiväkoti Pertulla on tilaa nyt 1110m2.

Vuokrasopimus laaditaan toistaiseksi voimassa olevaksi molemmin puolin 6 kk:n irtisanomisajoin. Vuokranmaksu uuden päätöksen mukaisesti alkaa 1.1.2021.

Vuokrauksessa noudatetaan omassa omistuksessa olevien päiväkotien vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Ryhmäperhepäiväkoti Arttu/Tiikeri on omana toimintana lakkautettu ja heidän käytössä olleet tilat 190m2 on 1.1.2021 alkaen olleet osa päiväkoti Perttua.

This decision was published on 02.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö