Hankerahoitus, lisämääräraha, Yritysten ja järjestöjen digitaalinen Helsinki-hanke

HEL 2021-002806
More recent handlings
§ 9

Yritysten ja järjestöjen digitaalinen Helsinki-hankkeen hankerahoitus

Strategiajohtaja

Päätös

Kaupunginkanslian strategiaosaston strategiajohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallituksen käytössä olevia määrärahoja koronapandemiasta palautumiseen ja kaupungin palvelujen digitaaliseen uudistamiseen vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin kohdennetaan strategiaosastolle yhteensä 1 530 000 euroa ”Yritysten ja järjestöjen digitaalinen Helsinki” -hankkeelle.

Päätöksen perustelut

Hankekokonaisuudessa luodaan kaupunkiyhteiset, digitaaliset työkalut yritysten ja järjestöjen sähköiselle asioinnille, ja niitä hyödynnetään kaikissa yhteisöille suunnatuissa digitaalisissa palveluissa. Toimialojen yhteisöasiakkuuspalveluiden digitalisointia joudutetaan ja hallinnoidaan kaupunkiyhteisenä kokonaisuutena. Hankekokonaisuutta tehdään kaupunginkanslian strategiaosaston ja elinkeino-osaston, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä koulutuksen toimialan yhteishankkeena.

Yritykset ja järjestöt asioivat Helsingin kaupungin eri toimialojen palveluissa ja tekevät monin tavoin yhteistyötä kaupungin kanssa. Osa palveluista ovat lakisääteisiä ja osa vapaaehtoisia. Kaikkien yhteisöpalveluiden tavoite on kuitenkin luoda kaupunkiin kestävää elinkeinopohjaa ja mahdollisuuksia toiminnalle. Toistaiseksi yrityksillä ja järjestöillä ei ole ollut mahdollisuutta asioida kaupungin palveluissa digitaalisesti.

Helsinki-lisä ja Kesäseteli ovat työllisyyttä edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita, joissa kaupunki maksaa työnantajayritykselle tai -järjestölle tuen tietyin ehdoin työttömän työnhakijan palkkaamiseksi (Helsinki-lisä) tai 9.luokkalaisen työllistämiseksi (Kesäseteli). Tällä hetkellä nämä palvelut eivät ole saatavilla sähköisesti, jolloin ne ovat työnantajien näkökulmasta vaikeita hyödyntää ja henkilöstön näkökulmasta työläitä toteuttaa. Työelämään tutustumisen jaksot, eli TET-jaksot, ovat osa yläkoululaisten opetussuunnitelmaa ja näillä ensimmäisillä kosketuksilla työelämään on suuri vaikutus nuoren suuntautumisessa ja suhtautumisessa työelämään. Tällä hetkellä nuoret eivät ohjaudu TET-paikkoihin kykyjensä ja kiinnostustensa mukaan vaan suhteilla, sillä Helsingillä ei ole mitään työvälinettä, jolla TET-paikkoja tarjoavia työnantajia voisi hakea ja löytää.

Koronapandemian 2020-2021 myötä tarve työllisyyttä edistävien palveluiden digitalisoimiselle on voimistunut niin yritysten ja järjestöjen, henkilöstön kuin nuorten ja työttömienkin näkökulmasta. Työnantajien toiminta- ja työllistämismahdollisuudet kapenivat radikaalisti, kankeat prosessit uuvuttivat henkilöstöä ja työttömiä aikuisia ja ensimmäisiä TET-jaksoja ja kesätyöpaikkoja vaille jääneitä nuoria oli enemmän kuin koskaan. Vaikutukset kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

Ensimmäisenä digitaalisen yhteisöasioinnin toiminnallisuuksia käytetään hankekokonaisuuden kolmessa alahankkeessa, joissa digitalisoidaan Helsinki-lisä ja Kesäseteli sekä rakennetaan työnantajien oppilaitosyhteistyön Kohtaanto –alusta, jonne vuonna 2021 tuodaan TET-paikat sähköisesti. Tulevaisuudessa Kohtaanto -alustaa kehitetään mahdollistamaan entistä mielekkäämpi ja suunnitelmallisempi yhteistyö oppilaitosten ja työnantajien välille.

Yritysten ja järjestöjen digitaalinen Helsinki –hankekokonaisuudella ehkäistään työttömyyttä ja syrjäytymistä edistämällä nuorten ja työttömien työelämäosaamista ja –mahdollisuuksia, tuetaan helsinkiläisten yritysten ja järjestöjen elinvoimaisuutta ja työllistämismahdollisuuksia sekä kevennetään henkilöstön työtaakkaa. Yritysten ja järjestöjen digitaalinen Helsinki –hankekokonaisuus mahdollistaa tarvittavan toteutustiimin ostamisen, kehittämistoiminnan, kouluttamisen ja tarvittavan viestinnän.

This decision was published on 03.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Riitta Laanala, ohjelmapäällikkö, puhelin: 09 310 74414

riitta.laanala@hel.fi

Annukka Varteva, va. kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 23244

annukka.varteva@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Mikko Rusama