Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021, kaupungin digitaalisten palvelujen uudistaminen ja koronaepidemiasta palautuminen

HEL 2021-002935
More recent handlings
Case 10. / 186 §

Määrärahan myöntäminen kaupungin digitaalisten palvelujen uudistamiseen ja koronaepidemiasta palautumiseksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama. Asiantuntija Rusama poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mai Kivelän ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää myöntää 10,0 milj. euron erillismäärärahan vuoden 2021 talousarvion kohdasta 1 30 01 kaupunginhallituksen käyttövarat (projektinumero 1040201074) kaupungin palvelujen digitaaliseen uudistamiseen ja koronaepidemiasta palautumiseksi vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin toimialojen ja kaupunginkanslian käytettäväksi seuraavasti:

• Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 3 200 000 €

• Kaupunginkanslia 2 970 000 €

• Kaupunkiympäristön toimiala 750 000 €

• Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala 1 080 000 €

• Sosiaali- ja terveystoimiala 2 000 000 €

Hankkeet on valittu yhteistyössä toimialojen ja kaupunginkanslian johdon ja asiantuntijoiden kanssa tukemaan haastavassa tilanteessa kaupungin muutosta maailman toimivimmaksi kaupungiksi ja tukemaan kaupungin proaktiivista palvelukehitystä systeemisesti.

Hankkeiden etenemistä ja tuloksia seurataan kaupungin digitaalisessa johtoryhmässä ja kaupungin johtoryhmässä sekä raportoidaan kaupunginhallitukselle kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportointisyklin mukaisesti sekä osana vuoden 2021 tilinpäätöstä. Seurannassa arvioidaan hankkeiden vaikuttavuutta erityisesti koronan aiheuttaman palveluvajeen pienentämiseksi, nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi, segregaatio- ja polarisaatiokehityksen vähentämiseksi sekä henkilöstön jaksamisen tukemiseksi. Hankkeiden osalta seurataan sovittuja vaikuttavuustavoitteita sekä resurssien ja rahojen kohdentumista.

Close

Palautumistoimenpiteiden tavoitteena ovat eriytymiskehityksen torjuminen, yhdenvertaisuutta edistävien palvelujen saavutettavuuden parantaminen sekä yritystoiminnan ja yrittäjyyden palautumisen vauhdittaminen.

Koronaepidemiasta palautuminen ja kaupungin palvelujen uudistaminen vastaamaan toimintaympäristön muutoksia edellyttää kaupungilta erityispanostuksia digitalisaatioon, yrittäjyyteen ja työllisyyteen. Kaupunginhallituksen käyttövaroihin on varattu tarkoitukseen 20 miljoonaa euroa, josta 10 miljoonaa digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin ja 10 miljoonaan elinkeinopoliittisiin toimenpiteisiin. Elinkeinopoliittiset toimenpiteet kohdennetaan erityisesti alueen esihautomo- ja hautomotoiminnon kehittämiseen yhteistyössä korkeakoulujen kanssa sekä kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen ja alan osaamiskeskittymän vahvistamiseen.

Helsingin kaupungin digitaalinen johtoryhmä linjasi kriteerit niihin valittaviin digitalisaation hankkeisiin, joilla edistetään palautumista ja digitalisaatiokyvykkyyden nostoa kaupunginhallituksen käyttövarojen avulla. Hankkeiden tulee edistää koronasta palautumista ja samalla digitalisaatiokyvykkyyden kasvua. Toimenpiteiden tulee toteuttaa toimialan palautumiseen liittyviä toimintasuunnitelmia ja niillä tulee olla suuri vaikuttavuus. Hankkeiden tulee tukea kaupunkiyhteistä yhteistyötä ja kytkeytyä kaupunkiyhteisiin teknisiin alustoihin. Lisäksi niistä tulee saada tuloksia ja hyötyjä jo vuonna 2021 mm. vastaamalla koronan aiheuttamaan palveluvajeen pienentämiseen, nuorisotyöttömyyden vähentämiseen, segregaatio- ja polarisaatiokehityksen vähentämistä sekä tukea henkilöstön jaksamista.

Hankkeita valmisteltiin yhteistyössä kaupunginkanslian, toimialojen ja liikelaitosten kanssa. Esityksiä käsiteltiin digitaalisen johtoryhmän kokouksissa 28.1.2021, 8.2.2021 ja 18.2.2021 sekä 16.2.2021 kaupungin johtoryhmässä. Erillisiin valmisteluryhmiin kuului edustajia kansliasta, toimialoilta ja liikelaitoksilta. Ryhmien kanssa pidettiin useita työpajoja. Esitettävät hankkeet ovat:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Varhaiskasvatuspaikka proaktiivisesti: 3 200 000 € (104020107401)

Pandemian aikana eriarvoistuminen ja polarisaatio ovat lisääntyneet. Digitalisaatiolla ja analytiikalla mahdollistetaan varhaiskasvatuksen palvelujen parempi saavutettavuus, toteutetaan lähipäiväkoti-periaatetta ja viestitään vanhemmille monipuolisemmin sekä monikielisesti. Vuoden 2021 varhaiskasvatuksen palveluohjaus tehostuu ja osallistumisaste kasvaa, mikä tasoittaa koulupolkua ja vähentää eriarvoistumista.

Kaupunginkanslia

Strategiaosasto, digitalisaatioyksikkö

Yritysten ja järjestöjen digitaalinen Helsinki: 1 530 000 € (10402010740201)

Koronan myötä työttömien määrä on kasvanut. Yritysten, järjestöjen, nuorten ja työttömien palveluvajeeseen vastataan työllisyys- ja työharjoittelupalveluiden digitalisoinnilla ja oppilaitosten työelämäosaamisen vahvistamisella. Työnantaja voi helposti ja digitaalisesti hakea Helsinki-lisää työttömän palkkaamisen tueksi tai lunastaa Kesäsetelin nuoren palkkaamisen. Estää nuorten syrjäytymistä ja linkittyy kuntakokeilun tavoitteisiin.

Ajantasainen tilannekuva, data- ja analytiikkakyvykkyydet palautumisen mahdollistajina: 970 000 € (10402010740203)

Mahdollistetaan muiden esitettyjen projektien nopea toteuttaminen tehostamalla organisaatiorajojen yli menevää yhteistyötä data- ja analytiikkakyvykkyyksien kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Ajantasainen tilannekuva ja toiminnan optimointi auttavat vastaamaan koronan aiheuttamaan palveluvajeeseen.

Viestintäosasto

Digituki ja digitasa-arvo: 470 000 € (10402010740202)

Etätuelle on lisääntynyt tarve korona-aikana. Kehitetään digitukipalvelua uudistamalla asiakastyöasemat sekä laajentamalla ja vakiinnuttamalla keväällä 2020 käynnistetty etädigitukitoiminta. Taataan kansalaisille yhdenvertaiset ja saavutettavat digitaaliset palvelut.

Kaupunkiympäristön toimiala

Tapahtumailmoitus: 350 000 € (10402010740301)

Tapahtuma-ala on kärsinyt voimakkaasti koronapandemiasta aiheuttaen tulonmenetyksiä ja työttömyyttä. Patoutuneen tapahtumiin liittyvien lupahakemusten ja ilmoitusten tekemisen helpottaminen ja selkeyttäminen asiakkaalle vaikuttaa suuresti kaupungin ja yrittäjien talouden elpymiseen, työllisyyden nostamiseen ja sosiaalisen kanssakäymisen viriämiseen.

Datapohja houkuttelevan kaupunkitilan rakentamiseksi ja opastamisen ratkaisut, Kymp: 400 000 € (10402010740302), yhteinen hanke Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa

Kaupunkitilan houkuttelevuuden parantaminen yrittäjille ja alueellisen eriytymiskehityksen ja segregaation ehkäiseminen digitalisaation avulla: 1) datapohjan rakentaminen koronan jälkeisestä kaupunkitilan houkuttelevuuden kehityksestä, asuinalueiden tasapainoisen kehityksen ja segregaation ehkäisemisen tilanteesta sekä koronan vaikutuksista nuorten hyvinvointiin, 2) opastamisen ratkaisut yleisillä alueilla ohjaavat erityisesti yrittäjien palveluihin sekä 3) nuorten positiivisen erityiskohtelun mallin käyttöönotto koronapalautumisen kannalta keskeisille alueille ja ryhmille.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen, liikkeelle lähtöön ja kulttuuriin: 780 000 € (10402010740401)

Pandemia on aiheuttanut liikkumattomuutta. Vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä parantamalla etäpalveluita ja luodaan mahdollisuuksia kulttuurielämyksille, liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön. Lisäksi edistetään ikäihmisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä.

Datapohja houkuttelevan kaupunkitilan rakentamiseksi ja opastamisen ratkaisut, Kuva: 300 000 € (10402010740402), yhteinen hanke Kaupunkiympäristön toimialan kanssa

Kaupunkitilan houkuttelevuuden parantaminen yrittäjille, alueellisen eriytymiskehityksen ja segregaation ehkäiseminen digitalisaation avulla: 1) datapohjan rakentaminen koronan jälkeisestä kaupunkitilan houkuttelevuuden kehityksestä, asuinalueiden tasapainoisen kehityksen ja segregaation ehkäisemisen tilanteesta sekä koronan vaikutuksista nuorten hyvinvointiin, 2) opastamisen ratkaisut yleisillä alueilla ohjaavat erityisesti yrittäjien palveluihin sekä 3) nuorten positiivisen erityiskohtelun mallin käyttöönotto koronapalautumisen kannalta keskeisille alueille ja ryhmille.

Sosiaali- ja terveystoimiala

Koronarokotuskampanjan ja datan analysoiminen: 2 000 000 € (104020107405)

Tunnistetut riskiryhmät kutsutaan proaktiivisesti koronarokotuksiin. Koronarokotetietoa hyödynnetään rokotusanalytiikassa, vaikuttavuuden arvioinnissa ja rokotuskampanjoiden suunnittelussa. Edistää koko väestön laajuisesti epidemiasta palautumista ja yhteiskunnan avautumista.

Close

This decision was published on 23.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 09-31015281

markus.kuhn@hel.fi

Mikko Rusama, digitalisaatiojohtaja, puhelin: 09 - 310 22032

mikko.rusama@hel.fi