Varhaiskasvatusyksikön muutos, tiloista luopuminen ja toiminnan siirtäminen, Päiväkoti Ladbo

HEL 2021-003005
More recent handlings
§ 49

Flyttning av daghemsverksamheten vid Daghemmet Landbo

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslutar att säga upp från och med 1.8.2021 Daghemmet Landbos lokaler på adressen Landbovägen 2 och flytta daghemmets verksamhet med 28 vårdplatser till allaktivitetshuset Zachrisbacken på Knutersvägen 924.

Beslutsmotivering

Enligt 15 kap. 2 § 1 punkten i stadens förvaltningsstadga beslutar fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion för sin egen språkgrupps del om namn på och verksamhetsställen för skolor och läroanstalter och verksamhetsställen i fråga om förskoleundervisningen. Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade 16.3.2021 § 4, att flytta från och med 1.8.2021 förskoleverksamheten i Daghemmet Landbo från adressen Landbovägen 2 till allaktivitetshuset Zachrisbacken på Knutersvägen 924.

Enligt 15 kap. 8 § 2 punkten i stadens förvaltningsstadga beslutar direktören för den svenska servicehelheten om antalet vårdplatser inom den svenska småbarnspedagogiken.

Enligt den senaste befolkningsprognosen fram till år 2035 minskar barn i åldern 1–12 år i Östersundom både i den svenskspråkiga och finskspråkiga befolkningen. I januari 2021 hade Daghemmet Landbo sammanlagt 29 barn, varav 9 fick förskoleundervisning. På daghemmet har det funnits en integrerad specialgrupp och gruppen kommer från och med 1.8.2021 flyttas till Daghemmet Blomängen. I allaktivitetshuset Zachrisbacken på Knutersvägen 924, finns Östersundom skolas årskurser 1–6, den finska grundskolan Sakarinmäen peruskoulu och det finska daghemmet Päiväkoti Sakarinmäki.

Daghemmet Landbos verksamhet flyttas från och med 1.8.2021 till lokaler vid Östersundom skola, som har utformats för daghemsverksamhet. Beslutet möjliggör den enhetliga lärstigen och uppfyller sektorns mål om gemensam användning av lokaler, då den svenska småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen ordnas på samma ställe.

Föräldrarna till barnen på daghemmet, i förskolan och i skolan har under veckan 9/2021 informerats om planen att flytta daghemsverksamheten och förskoleundervisningen till allaktivitetshuset Zachrisbacken.

Flyttningen av daghemmets och förskolans verksamhet har beretts tillsammans med daghemsföreståndaren och skolans rektor. Ändringen i verksamheten har också behandlats i enlighet med principerna för samverkan med personalen. Ändringsplanen och uppsägningen av lokalerna på Landbovägen 2 har behandlats med stadsmiljösektorn.

This decision was published on 17.05.2021

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Close

Ask for more info

Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken, telefon: 09 310 73014

jenni.tirronen@hel.fi

Decisionmaker

Niclas Grönholm
direktören för svenska servicehelheten