Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, koulujen kerhotoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen 2021, Opetushallitus

HEL 2021-003029
More recent handlings
§ 43

Opetushallitus, valtionavustushakemus koulun kerhotoiminnan tukeminen 2021

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetuksen johtaja päätti hakea koulun kerhotoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen Opetushallituksen valtionavustusta 205 100 euroa ajalle 1.8.2021 – 31.12.2022. Omarahoitusosuus on 30 % eli 87 900 euroa. Koulun kerhotoimintaa toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisissä kaupungin peruskouluissa. Hakemus (diaarinumero: 9/796/2021) ja hakutiedote ovat liitteenä.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa hallinto- ja tukipalvelujen pedagogisen asiantuntijan Sami Erikssonin toimimaan koulun kerhotoiminnan valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointi roolissa.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi valtion vuoden 2021 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustuksen koulun kerhotoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen. Avustusta voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille sekä yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on perusopetuksen järjestämislupa. Helsingin kaupungilla on perusopetuksen järjestämislupa.

Kerhoavustus kohdennetaan kouluille 3.-9.luokkalaisten oppilaiden kerhotoimintaan. Helsingissä on tunnistettu, miten lasten ja nuorten vapaa- aika on eriarvoistunut. Osa lapsista jää ilman harrastamista ja mielekästä vapaa-ajan toimintaa, ja harrastamattomien osuus on korkeampi matalammilla sosioekonomisen statuksen omaavilla perheillä ja tätä kautta se myös keskittyy joihinkin kaupunginosiin. Tähän alueelliseen epätasapainoon pyritään vaikuttamaan jakamalla kouluille rahoitusta kerhotoimintaan enemmän, jos koulun oppilaat ovat kouluterveyskyselyn mukaan harrastaneet keskimääräistä vähemmän. Harrastamisena tarkastellaan sekä liikunta-, että taide- ja kulttuuriharrastuksia. Kerhotoimintaa järjestetään erityisesti oppilaille, joilla on koronan aiheuttamasta poikkeusajasta johtuvia haasteita hyvinvoinnissa tai opiskelumotivaatiossa. Koulun kerhotoiminta on osa koulun arkea ja tukee koulun opetussuunnitelman toteutumista.

Tämän lisäksi kehitetään yhteistyörakenteita kaupungin sisällä kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kanssa liittyen esimerkiksi Harrastamisen Suomen malliin.

Lapsivaikutusten arviointi

Koulun kerhotoiminta tukee Helsingin hyvinvointisuunnitelman lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn päämäärää, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi harrastus. Koulun kerhotoiminta edistää lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn toimenpidettä lisätä yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta edistävää harraste- ja vapaa-ajan toimintaa kouluihin.

This decision was published on 12.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sami Eriksson, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 84062

sami.eriksson@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja