Hankerahoitus, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen, ESR-haku

HEL 2021-003081
More recent handlings
§ 68

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle Framtidens Energi Experten – FREE – Tulevaisuuden energiaosaajat

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopistolle enintään 18 000 euroa vuodelle 2021 hankkeen ”Framtidens Energi Experten – FREE – Tulevaisuuden energiaosaajat” (projektinumero 1098084) kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan EU:n tukea enintään 14 400 euroa. Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää siten 3 600 euroa.

Päätöksen perustelut

Framtidens Energi Experten – FREE – Tulevaisuuden energiaosaajat -hankkeessa kehitetään monialaisia oppimispaketteja energiasysteemialan toimijoiden osaamisen vahvistamiseksi. Oppimispakettien toteuttamiseksi luodaan living lab -oppimisympäristö, jonka toimivuutta testataan ja validoidaan hankkeen aikana nopeissa kokeiluissa. Hankkeen tuloksena syntyy tietotaitoa siitä, minkälaisia muutoksia uudet energiateknologiat aiheuttavat alan toimijoiden osaamisprofiileihin sekä minkälaisia rooleja, toimijoita ja palveluita tulevaisuuden energiapalveluiden kokonaisuudessa on. Hanke tukee kaupunkistrategian kirjausta modernista ilmastovastuusta. Hankkeen toimenpiteillä vaikutetaan strategiatavoitteisiin lisäämällä tulevaisuuden energiatekniikan ja erityisesti cleantech-teknologioiden osaamista niillä, jotka työskentelevät energiatuotannon, -jakelun ja -loppukäytön parissa. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja konseptoidaan kiertotalous- ja palveluliiketoimintaa, jota uudet cleantech-teknologiat mahdollistavat ja vaativat. Hanke toteutetaan 1.9.2021–31.8.2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 23.3.2021 § 73 päättänyt Framtidens Energi Experten – FREE – Tulevaisuuden energiaosaajat –hankkeeseen osallistumisesta ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on rahoituspäätöksellään 9.9.2021 (EURA 2014/11680/09 02 01 01/2021) myöntänyt hankkeelle rahoitusta.

Framtidens Energi Experten − FREE − Tulevaisuuden energiaosaajat hiilivapaaseen kasvuun -hanke on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n, ammattikorkeakoulu Novian, Lähienergialiiton ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhteishanke. Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, joka vastaa hankehallinnoinnista. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopisto toimii hankkeen osatoteuttajana. Hankkeen kokonaisbudjetti on 859 217 euroa, jolle saadaan EU:n tukea yhteensä enintään 687 374 euroa. Helsingin osahankkeen kokonaisbudjetti on 143 476 euroa, josta EU:n tuen osuus on 114 781 euroa. Helsingin omarahoitusosuuteen, joka on enintään 28 695 euroa, varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan talousarviokohdassa 1 50 04. Vuoden 2021 osalta Helsingin osahankkeen budjetti on 18 000 euroa, jolle saadaan tukea 14 400 euroa. Näin ollen Helsingin vuoden 2021 lopullisiksi kustannuksiksi jää 3 600 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098084 ja sille sovitut projektirakenneosat. Projektirakenneosat on annettu tiedoksi hankkeen vastuutaholle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 62 § jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 15.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius

Attachments

1. Hankehakemus
2. Stadin osahankkeen budjetti
3. Rahoituspäätös

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.