Virkasuhteen täyttäminen, Vesalan peruskoulu, rehtorin virka, työavain KASKO-01-29-21

HEL 2021-003128
More recent handlings
§ 24

Vesalan peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti ottaa Vesalan peruskouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 000055) toistaiseksi filosofian maisteri ********** Virantoimitus alkaa 1.4.2021.

Päätöksen perustelut

Vesalan peruskouluun sijoitettu peruskoulun rehtorin virka on tullut avoimeksi 1.2.2021. Rehtorin virka julistettiin haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 27.1.2021, työavaimella KASKO-01-29-21. Lisäksi rehtorin viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 31.1.2021.

Vesalan peruskoulussa on vuosiluokat 1-9. Oppilaita on noin 900. Koulussa voi opiskella painotetusti kaksikielisessä opetuksessa sekä luonto- ja tiedeluokalla. Vesalan peruskoulussa on Pohjoismaiden suurin koulukasvihuone eläimineen.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtori johtaa koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa pedagogista toimintaa ja taloutta sekä vastaa henkilöstöjohtamisesta, tuloksista ja toiminnan laadusta oman koulunsa johtoryhmän kanssa. Rehtori johtaa sidosryhmäyhteistyötä oman koulunsa osalta ja yhdessä alueen muiden rehtoreiden kanssa ottaen huomioon strategiset painopisteet. Koulussa on kaksi virka-apulaisrehtoria.

Virkaan jätti 17.2.2021 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 11 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 7 hakijaa, joilla oli perusopetuksen tuntemusta ja viimeaikaista perusopetuksen johtamiskokemusta. Videohaastatteluun vastasi 6 hakijaa: **********

Videohaastattelutyökalulla kysyttiin hyvin toimivasta koulusta, monikulttuurisen koulun johtamisesta sekä onnistuneesta johtamisteosta. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetusjohtaja ********** sekä perusopetuksen aluepäällikkö ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella yksilöhaastatteluun 23.-24.2.2021 kutsuttiin neljä hakijaa: ********** Haastatteluihin osallistuivat ********** Vesalan peruskoulun johtokunnan puheenjohtaja ********** sekä HR-asiantuntija **********

Hakemusten, videohaastattelujen ja yksilöhaastatteluiden perusteella Psycon Oy:n suorittamaan henkilöarviointiin kutsuttiin kolme hakijaa, ********** heidän johtamiseen ja rehtorin työhön liittyvien näkemystensä perusteella. Heidät kutsuttiin toiseen haastatteluun 8.3.2021. Haastatteluun osallistuivat **********

Hakija **********

Hakija **********

Hakija **********

Hakija **********

**********

Rehtorin työssä korostuvat monialainen johtamisosaaminen sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Rehtori vastaa koulun pedagogisesta, hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta niin johtamis- ja esihenkilötyöstä kuin kykyä suunnitella ja kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä sekä arvioida kehittämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Henkilöarvioinnin ja haastattelujen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetusjohtaja katsoo, että ********** on parhaat edellytykset Vesalan peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. Hänen edukseen luetaan kyky edistää henkilöjohtajana työyhteisön uudistumista sekä vahva kokemus monikulttuurisen koulun kehittämisestä ja esihenkilötehtävistä. Hänen valintaansa puoltaa lisäksi yhtenäisen peruskoulun tuntemus sekä valmiudet johtaa henkilöstöä osallistaen. Myös henkilöarviointi tukee valintaa.

Vesalan peruskoulun johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

Toimialajohtajan 20.11.2019 tekemän delegointipäätöksen (§ 100) perusteella rehtorin ottaa palvelukokonaisuuden johtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 12.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Veera Pellinen, Hr-asiantuntija, puhelin:

veera.pellinen@hel.fi

Kati Aaltio, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 35140

katriina.aaltio@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja