Nimeäminen, oikeinkirjoituksen tarkistaminen, puistot, Lauttasaari

HEL 2021-003132
More recent handlings
§ 18

Lauttasaaren (31.) kaupunginosassa sijaitsevan yhdeksän puistonnimen suomenkielisen kirjoitusasun muutos

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti muuttaa Lauttasaaren (31.) kaupunginosassa sijaitsevan yhdeksän puistonnimen suomenkielistä kirjoitusasua seuraavasti (aiempi kirjoitusasu -> uusi kirjoitusasu):

1. Lahnalahden puisto -> Lahnalahdenpuisto

2. Laukkaniemen puisto -> Laukkaniemenpuisto

3. Maamonlahden puisto - > Maamonlahdenpuisto

4. Merikylpylän puisto -> Merikylpylänpuisto

5. Pajalahden puisto -> Pajalahdenpuisto

6. Ruukinlahden puisto -> Ruukinlahdenpuisto

7. Särkiniemen puisto -> Särkiniemenpuisto

8. Takaniemen puisto - > Takaniemenpuisto

9. Veijarivuoren puisto -> Veijarivuorenpuisto

Päätöksen perustelut

Nimenmuutoksen kohteena olevien puistonnimien tähän asti käytössä olleet suomenkieliset kirjoitusasut palautuvat pääosin vuonna 1951 voimaan tulleeseen asemakaavaan nro 2948. Tuohon aikaan kaavanimien oikeinkirjoitusta koskevat säännöt ja ohjeet olivat vielä osin vakiintumattomia. Puistojen alueella on tällä hetkellä voimassa useita eri asemakaavoja, joihin vanhojen oikeinkirjoitussuositusten aikainen kirjoitusasu on periytynyt muuttumattomana.

Tarkemmat perustelut kirjoitusasun korjauksille ilmenevät nimistötoimikunnan lausunnosta (liite 3).

Kirjoitusasun korjaus koskee vain suomenkielisiä nimiä. Ruotsinkielisten nimien kirjoitusasu säilyy muuttumattomana.

Vuorovaikutus

Nimenmuutosten vireillä olosta tiedotettiin 4.5.2021 kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Mielipiteitä ei jätetty.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Kuntalaki 29 § ja 91 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

This decision was published on 10.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Decisionmaker

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.