Nimeämispyyntö, kaupungin edustajan nimeäminen, Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous 8.4.2021

HEL 2021-003212
More recent handlings
Case 6. / 47 §

Kaupungin edustajan nimeäminen Sarastia Oy:n neuvottelukuntaan vuodeksi 2021

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä hr-hankepäällikkö Salla Uddfolkin kaupungin edustajaksi Sarastia Oy:n neuvottelukuntaan vuodeksi 2021.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Sarastia Oy

Sarastia Oy on kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonserniyhtiöiden omistama yhtiö, joka tuottaa ja kehittää omistajilleen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, muita tukipalveluita sekä markkinointi- ja kehittämispalveluita. Yhtiö tuottaa ja kehittää myös alan koulutus- ja konsultointipalveluita sekä ohjelmistokehitystä ja -tuotantoa. Yhtiö voi tuottaa em. palveluja myös muille asiakkaille kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.

Osakasluettelon per 10.8.2020 mukaan yhtiössä on yhteensä 268 osakkeenomistajaa. Suurimpia osakkeenomistajia ovat Hämeenlinnan kaupunki (18 %), Porin kaupunki (22 %) ja Turun kaupunki (5 %), joita lukuun ottamatta kunkin muun yksittäisen osakkeenomistajan omistusosuus yhtiössä on reilusti alle yhden (1) prosentin.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on arviolta 0,04%.

Neuvottelukunta

Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella yhtiön hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista huomioiden, että lopulliset päätökset tehdään aina soveltuvin osin osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimessä.

Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa ennen varsinaista yhtiökokousta. Jokaisella osakkeenomistajalla on neuvottelukunnan kokouksissa yksi ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Neuvottelukunnan päätökset annettavista suosituksista tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Yhtiön strategian tai osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen taikka uusien palveluiden lisääminen yhtiön palveluvalikoimaan vaativat aina neuvottelukunnan käsittelyn riippumatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti yhtiössä kuuluu.

Lopuksi

Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous pidetään 8.4.2021. Kokouksen esityslista on ohessa liitteenä. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja kaupungin edustaja on tarkoituksenmukaista nimetä vuodeksi kerrallaan.

Kaupunki on hankkinut palkka- ja henkilöstötietoja koskevan Sarastia365 -järjestelmän sidosyksikköhankintana Sarastia Oy:ltä vuonna 2020. Kaupungin osakkuuden järjestelmähankintatarkoitus sekä neuvottelukunnan tehtävät ja tosiasiallinen rooli huomioiden tässä vaiheessa kaupunginkanslian henkilöstöosaston on tarkoituksenmukaista edustaa kaupunkia neuvottelukunnan kokouksessa.

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosaston kanssa.

Close

This decision was published on 07.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi