Maksuperusteiden määrääminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnasto vuodelle 2021, täydennys, Kaunissaaren mökit

HEL 2021-003298
More recent handlings
§ 18

Täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon vuodelle 2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti täydentää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoa lisäämällä Kaunissaaren mökit numero 3 ja 5 hinnastoon liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vuoden 2021 hinnoitteluperiaatteista 8.9.2020, § 123. Hinnoitteluperiaatteissa delegoidaan toimialajohtajalle oikeus päättää hinnastosta ja tietyille päätöksessä mainituille päälliköille oikeus päättää yksittäisistä ja vähäisistä hintamuutoksista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja on 23.11.2020, 73 §, vahvistanut kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnaston vuodelle 2021.

Kaunissaaressa on tällä hetkellä suoravuokrattavana 3 mökkiä Varaamon kautta kuntalaisille.

Kaupungin tavoitteena on lisätä lähisaariston matkailu- ja virkistyskäyttöä. Ulkoilupalvelut haluaa lisätä Kaunissaaren mökit nro 3 ja 5 kaikkien kuntalaisten vuokrauskäyttöön.

Kaunissaaren mökkejä voi vuokrata Varaamon kautta.

This decision was published on 17.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Kallionpää, saaristopäällikkö, puhelin: 09 310 87733

sanna.kallionpaa@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja