Avustuksen hakeminen, valtion lisärahoitus ammatillisen koulutuksen järjestäjille, ensimmäinen lisäsuoritepäätös 2021, OKM

HEL 2021-003348
More recent handlings
§ 41

Lisärahoituksen hakeminen, valtion lisärahoitus ammatillisen koulutuksen järjestäjille, vuoden 2021 ensimmäinen lisäsuoritepäätös

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuoden 2021 talousarvion perusteella lisärahoitusta, joka myönnetään opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Lisäksi perusopetusjohtaja päätti hakea lisärahoitusta, joka myönnetään koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin vuoden 2021 ensimmäisen lisätalousarvion perusteella.

Molemmat lisärahoitukset myönnetään ammatillisen koulutuksen järjestäjille vuoden 2021 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena.

Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävää lisärahoitusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön esittämillä kriteereillä ja painoarvoilla. Vuoden 2021 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä on jaettavana 80 miljoonaa euroa, joista Stadin ammatti- ja aikuisopisto hakee sille laskennallisesti kohdentuvaa osuutta.

Lisäksi haetaan lisärahoitusta koronavirusepidemiasta johdosta tarvittaviin tukitoimiin, joilla ehkäistään opintojen keskeyttämistä, lisätään opiskelijoiden hyvinvointia, tasoitetaan opiskelijoiden osaamiseroja sekä varmistetaan valmistuvien ammattiosaaminen. Lisärahoitusta haetaan perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena 1 000 000 euroa.

Perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa ammatillisen koulutuksen päällikön Maria Sarkkisen toimimaan asiointiroolissa lisärahoituksien hakemuksen sähköisessä järjestelmässä.

Liitteenä hakemus lisärahoituksen saamiseksi sekä hakuohje.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n mukaan koulutuksen järjestäjälle myönnettävää perusrahoitusta voidaan korottaa harkinnanvaraisesti koulutuksen järjestäjän toimintaan liittyvästä erityisestä syystä johtuen. Harkinnanvaraista korotusta voidaan erityisestä syystä myöntää myös varainhoitovuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää hakemuksesta harkinnanvaraisesta korotuksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeisti koulutuksen järjestäjiä 26.2.2021 lähettämässään kirjeessä varainhoitovuoden 2021 lisäsuoritepäätöksellä myönnettävän lisärahoituksen hakemiseen. Samalla ministeriö ohjeisti vuoden 2021 ensimmäisen lisätalousarvion perusteella myönnettävän lisärahoituksen hakemiseen. (VN/4469/2021.)

Lisäsuoritepäätöksellä myönnettävä lisärahoitus kohdentuu opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Ensimmäisen lisätalousarvion perusteella myönnettävä lisärahoitus on tarkoitettu koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin.

Lisärahoitus opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on myönnettävänä vuoden 2021 talousarviossa päätetty lisärahoitus, joka on suuruudeltaan 80 miljoonaa euroa. Lisärahoitus on tarkoitettu käytettäväksi uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen. Lisäksi sitä voidaan käyttää opetuksen tukihenkilöstön palkkaamiseen, jolloin opettajien työpanosta on mahdollista kohdentaa enemmän opetukseen. Lisärahoituksen käyttö ei ole sidottu rahoituksen myöntämisvuoteen. Tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjät pystyisivät ylläpitämään lisättyä opetuksen ja ohjauksen määrää useamman vuoden ajan rekrytointien kuitenkin painottuessa kuluvaan vuoteen.

Lisärahoituksen tavoitteena on turvata jokaiselle opiskelijalle hänen tarvitsemansa opetus, ohjaus ja tuki. Opetuksen ja ohjauksen lisäämiseen tarkoitettuja resursseja on käytettävä siten, että niillä voidaan tukea erityisesti niitä opiskelijoita, jotka tarvitsevat enemmän tukea opintoihinsa. Ministeriö katsoo, että opetuksen ja ohjauksen lisäresursseja on tarpeen kohdentaa erityisesti perusopetuksen päättäneiden nuorten, maahanmuuttajien ja heikkojen perustaitojen varassa olevien aikuisten koulutuksen järjestämiseen.

Koulutuksen järjestäjät voivat hakea lisärahoitusta kahdella eri perusteella: ministeriön esittämillä kriteereillä ja painoarvoilla tai muilla perusteilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön tarkoituksena on myöntää lisärahoitus laskennallisten kriteerien perusteella hyödyntäen Koski-tietoja ja kahdessa kriteerissä myös Tilastokeskuksen pohjakoulutustietoa.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto hakee lisärahoitusta ministeriön esittämillä kriteereillä ja painoarvoilla, jotta opisto voi turvata lisärahoituksen kohderyhmiin kuuluville opiskelijoille heidän tarvitsemansa opetuksen ja ohjauksen. Ministeriön tekemän esimerkinomaisen laskelman mukaan Helsingin kaupungille laskentakriteerien mukaan määräytyvä rahoitus olisi 5 762 173 euroa. Kuitenkin tämä on ymmärrettävä tässä vaiheessa lisärahoituksen tasoa kuvaavana tietona tilanteessa, jossa ministeriö ei käyttäisi lainkaan muuta harkintaa lisärahoitusta myöntäessään.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa haettavana olevaa lisärahoitusta kohdennetaan 40 työvalmentajan tehtävän jatkamiseen. Työvalmentajien tehtävä on tukea opiskelijoiden työskentelytaitojen kehittymistä ja edistää opiskelijoiden työllistymistä. He toimivat ohjaustehtävissä eri työelämälähtöisissä ympäristöissä ja tukevat osaltaan opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman toteutumista ja opiskelun etenemistä.

Lisärahoituksella palkataan myös kymmenen arkiohjaajaa, jotka ohjaavat opiskelijaa opintojen eri vaiheissa ja tukevat hänen toimintakykyään opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. He tukevat taustaltaan erilaisten ja eri elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden arjenhallintataitoja ja vahvistavat opiskelijan vastuunottoa omasta elämästä ja opinnoista.

Lisäksi palkataan kymmenen ohjaavaa opettajaa, jotka vahvistavat opiskelijoiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Opiskelijat opiskelevat yksilöllisen suunnitelman mukaan, joten on tärkeä huolehtia yhteisöllisyyden muodostumisesta ja osallisuuden mahdollistamisesta. Ohjaavat opettajat huolehtivat osaltaan siitä, että opiskelija tuntee olevansa osa yhteisöä ja opiskelija voi vaikuttaa oman ja yhteisönsä viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Ohjaava opettaja rakentaa yhteistyötä opiskelijakunnan, opiskeluhuollon ja opetushenkilöstön kanssa.

Vuoden 2021 ensimmäisen lisätalousarvion rahoitus koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin

Hallitus on antanut 25.2.2021 eduskunnalle vuoden 2021 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen, jossa ammatilliseen koulutukseen ehdotetaan 17,5 miljoonan euron lisärahoitusta käytettäväksi koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin opintojen keskeyttämisen ehkäisemiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä opiskelijoiden osaamiserojen tasoittamiseksi ja valmistuvien ammattiosaamisen varmistamiseksi. Taustalla on tilannearvio koronavirusepidemian vaikutuksista ammatillisessa koulutuksessa. Lisärahoitusta on tarkoitus kohdentaa erityisesti 1) pitkien etäopetusjaksojen aiheuttamien ongelmien lieventämiseen 2) erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden keskeyttämisen ehkäisyyn.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa lisärahoituksen määrää arvioidessaan huomioon, kuinka paljon koulutuksen järjestäjälle on myönnetty lisärahoitusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen vuonna 2020. Lisäksi huomioidaan, miten myönnettyä lisärahoitusta on käytetty. Hakemuksen perusteella arvioidaan, missä määrin aiemmin myönnetyllä lisärahoituksella on vielä mahdollista toteuttaa tarvittavia tukitoimia kuluvan vuoden aikana.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto hakee 1 000 000 euroa perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. Opistolla on vielä käyttämättä aiemmin myönnettyä lisärahoitusta, ja se on nykyisillä toimilla käytetty 30.6.2021 mennessä.

Aiemmalla rahoituksella on mahdollistettu digipedatiimin tuki opetushenkilöstölle. Rahoituksella on aloittanut 30 digiagentti- ja 10 eOppimisen mentoriopettajaa, joiden tehtävä on auttaa opiskelijoita verkko-opiskelussa ja tarjota tukea opetushenkilöstölle verkko-opetuksessa. Etäopiskelun aikana opiskelijoiden oppimista on turvattu yksilö- ja pienryhmäopetuksella opiskelijoille, joilla on 1) erityisen tuen suunnitelma tai kielellisiä haasteita 2) jotka ovat valmistumisvaiheessa 3) joiden opinnot eivät muuten etene. Moniammatillisissa check-pointeissa seurataan opiskelijoiden opintojen etenemistä. Koulutus- ja oppisopimusten tilalle on järjestetty korvaavaa opetusta ja näytöt oppilaitoksessa. Lisäksi opiskelijoille on otettu käyttöön viikoittainen mobiilikysely tilannekuvan saamiseksi sekä oppimisen tuen ja ohjauspalveluiden kohdentamiseksi.

Nyt haettavalla lisärahoituksella turvataan toimenpiteiden jatkuminen 1.7.21 jälkeen. Stadin ammatti- ja aikuisopiston arvion mukaan toimenpiteitä tulee jatkaa ainakin 31.12.21 saakka, jotta voidaan turvata opiskelijoiden opintojen eteneminen ja valmistuminen. Lisäksi lisärahoituksella pilotoidaan AIHOKSia määrätyillä aloilla, jotta voidaan kehittää opintojen automaattista seurantaa ja tukemista.

Lisärahoituksen määrää arvioidessaan ministeriö ottaa huomioon 1) toteutetut etäopetusjaksot, niiden kestot ja opiskelijamäärät, joita poikkeusjärjestelyt ovat koskeneet 2) erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrät 3) koulutuksen järjestäjälle vuonna 2020 myönnetyn lisärahoitusta määrän ja miten myönnettyä lisärahoitusta on käytetty.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrät sekä toteutuneiden poikkeavien opetusjärjestelyiden kesto ja niiden piirissä olleiden opiskelijoiden määrät on arvioitu ministeriön ohjeiden mukaisesti hakemuksessa. Opistossa on arvioitu, että korona on aiheuttanut opintojen viivästymistä ja lisännyt ohjauksen sekä tuen tarvetta noin 40 prosentilla opiskelijoista. Epidemiasta johtuen opisto on ollut kokonaan tai osin etäopetuksessa maaliskuusta 2020 alkaen. Opetuksen poikkeusjärjestelyt ovat aiheuttaneet keskimääräistä enemmän haasteita palvelualoilla, joita Stadin ammatti- ja aikuisopistossa ovat matkailuala, logistiikka-ala, ravintola- ja catering-ala sekä hius- ja kauneudenhoitoala. Etäopetus on haastanut ennen kaikkea tekniikan aloja sekä sosiaali- ja terveysalla muutamia osaamisaloja ja tutkintoja.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta siirretään kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla seuraavasti: kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päättää kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisesta.

This decision was published on 31.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 35095

elli-noora.lassy@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja