Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hanke, REACT-EU-rahoitushaku

HEL 2021-003362
More recent handlings
§ 65

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikölle enintään 123 780 euroa (projektinumero 1095083) vuodelle 2021 hankkeen ”Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi” kustannusten maksamiseksi. Määrärahassa on varauduttu partnereille välitettäviin EU-tukiosuuksiin ja Forum Virium Helsinki Oy:lle maksettavaan kuntaosuuteen. Määrärahalle saadaan tukea 83 312 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on edesauttaa korona-kriisistä kärsinyttä matkailuelinkeinoa selviytymään ja toisaalta ottamaan nykyistä suurempi asema kansainvälisessä matkailussa. Hankkeessa toteutetaan uusia matkailutuotteita matkailuyritysten kanssa ja markkinoidaan niitä valituissa kanavissa. Kehittämisen teemat ovat kestävä matkailu, hiilineutraalius, inklusiivisuus sekä Suomen luontaiset vahvuudet puhtaus, väljyys sekä turvallisuus. Tiedolla johtamisen kehittäminen on keskeisessä roolissa. Hanke edesauttaa Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoitteen saavuttamista ja noudattaa sekä elinkeinopolitiikan painopainopisteitä (kestävän matkailun kehittäminen) että matkailun tiekartan tavoitteita (tiedolla johtamisen kehittäminen ja kestävä matkailu). Hanke toteutetaan 1.8.2021–31.8.2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 30.3.2021 § 83 päättänyt ”Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi” –hankkeeseen osallistumisesta. Uudenmaan liitto on päätöksellään 28.6.2021 (EURA 2014/11609/09 02 01 01/2021/UML) myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta hankkeelle.

Helsingin kaupunki hallinnoi hanketta ja partnereina ovat Turku Science Park Oy, Enter Espoo Oy ja Forum Virium Helsinki Oy. Lisäksi hankkeella on kaksi sisarhanketta: Länsi-Suomi (Tampere ja Jyväskylä) ja Pohjois-Suomi (Oulu). Myös Visit Finland on sitoutunut yhteistyöhön. Kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikkö toimii kaupungin edustajana hankkeessa ja vastaa hankkeen toteutuksesta ja raportoinnista hankkeen rahoittajalle. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 469 948 euroa, jolle saadaan tukea 1 175 958 euroa. Helsingin osahankkeen kokonaisbudjetti on 470 000 euroa, jolle saadaan tukea 376 000 euroa. Hankkeen omarahoitusosuuteen, joka on enintään 94 000 euroa ja Forum Virium Helsinki Oy:lle maksettavaan kuntaosuuteen, enintään 79 700 euroa, varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan talousarviokohdassa 1 50 04. Vuoden 2021 osalta Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset ovat enintään 103 140 euroa. Helsingin osahankkeen kustannuksille saadaan tukea 83 312 euroa. Lisäksi Forum Virium Helsinki Oy:lle maksetaan kuntaosuutta 20 640 euroa vuonna 2021. Näin ollen Helsingin vuoden 2021 lopullisiksi kustannuksiksi jää 40 468 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1095083) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Helsingin osahankkeen kaikki menot ja tulot tulee kirjata annetuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Partneriosuudet käsitellään taseessa. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 62 § jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeesta saatuihin tietoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 29.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius

Attachments

1. Hankepäätös

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.