Lainan myöntäminen, mailapelihalli-hanke, Lateppo Oy/Helsingin Mailapelikeskus Oy

HEL 2021-003562
More recent handlings
Case 9. / 466 §

Lainan myöntäminen Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 400 000 euron lainan Suutarilaan sijoittuvan urheiluhallin rakentamisen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin Mailapelikeskus Oy on Tapanilan Urheilutalosäätiön 100 % omistama yhtiö. Säätiön omistama kokonaisuus, Tapanilan Urheilukeskus, toimii tällä hetkellä neljässä kiinteistössä Tapanilan ja Suutarilan alueilla ja tarjoaa erittäin monipuolisia liikuntamahdollisuuksia kaikenikäisille harrastajille.

Helsingin Mailapelikeskus Oy:n suunnitelmana on korvata nykyinen ylipainehalli kiinteällä PVC urheiluhallilla. Rakennettavan uuden hallin koko on 2378 k-m2, johon sijoitetaan kaksi tennis-, padel- sekä sulkapallokenttää.

Muutos parantaa mailapelien harrastusolosuhteita, toiminnan energiatehokkuutta sekä tuo tiloihin muuntojoustavuutta. Tiloissa on jo nyt suunniteltu pelattavan myös pöytätennistä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 20.6.2017, 10 §, kaupunginhallituksen (2.5.2017, 484 §) antamin oikeuksin vuokrannut Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle (tuolloin Lateppo Oy) Helsingin 40. kaupunginosassa (Suutarila) sijaitsevan 11 937 m²:n suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaa varten 1.7.2017–31.12.2034 väliseksi ajaksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti 26.3.2019, 59 § kaupunginhallituksen (11.2.2019, 122 §) antamin oikeuksin muuttaa Helsingin Mailapelikeskus Oy:n (aiemmin Lateppo Oy) ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan välistä maanvuokrausta siten, että vuokrauksessa noudatetaan vuonna 2007 voimaan tulleen vuokrasopimuksen vuokranmääräytymisperusteita.

Helsingin Mailapelikeskus Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 1 000 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 400 000 euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 270 000 euron rahoituslaitoslainalla, Etelä-Suomen aluehallintoviraston 210 000 euron avustuksella sekä 120 000 euron omalla pääomalla.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä noin 75,3 miljoonaa euroa.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 400 000 euron lainan perusteella.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kaupungin Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle myöntämä laina sisältää korkotukea. Rakennettavan urheiluhallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Kaupungin myöntämän lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilu- ja vapaa-ajan tilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Close

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.04.2021 § 57

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Helsingin Mailapelikeskus Oy:n lainahakemuksesta. Hakemus koskee Suutarilan kaupunginosaan, Tapulikaupungin osa-alueelle rakennettavaa urheiluhallia:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 400 000 euron lainan myöntämistä Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle 10 vuoden laina-ajalla. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista urheiluhallin toteuttamiseksi yhtiölle vuokratulle maa-alueelle kaupungin edun mukaisena.

Helsingin Mailapelikeskus Oy on Lateppo Oy:n käyttämä markkinointinimi. Yritys on Tapanilan Urheilutalosäätiön 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Tapanilan Urheilukeskus toimii tällä hetkellä neljässä kiinteistössä Tapanilan ja Tapulikaupungin alueilla. Nyt olemassa olevat tilat palvelevat laajasti koululaisia, nuoria, aktiiviharrastajia, senioreita ja erityisryhmiä.

Hakemuksen mukaan mailapelien harrastaminen on kasvanut merkittävästi vuonna 2020. Tällä hetkellä harrastusvuorojen kysyntä ylittää tarjonnan, eikä kaikille halukkaille pystytä tarjoamaan mahdollisuutta mailapelien pelaamiseen.

Rakennettava urheiluhalli tulisi sijaitsemaan Koillis-Helsingissä, jonka asuntokanta on kasvamassa huomattavasti lähivuosina esimerkiksi täydennysrakentamisen myötä. Kehityskulun ennustetaan lisäävän mailapelivuorojen kysyntää entisestään. Hakemuksen mukaan uuden urheiluhallin avulla pystyttäisiin vastaamaan kasvaneeseen kysyntään ja parantamaan harrastus- sekä kilpailuvuorojen saatavuutta lähialueilla myös tulevaisuudessa.

Helsingin Mailapelikeskus Oy:n nimissä haetaan kokonaiskustannuksiltaan 1 000 000 euron (alv 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 400 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Muilta osin hanketta on suunniteltu rahoitettavan 120 000 euron omalla pääomalla, Etelä-Suomen aluehallintoviraston 210 000 euron avustuksella sekä 270 000 euron rahoituslaitoslainalla.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Close

This decision was published on 23.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi