Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Noor*s Oy/Ravintola Sushi Panda Töölö

HEL 2021-003620
More recent handlings
§ 11

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Noor's Oy:lle/Sushi Panda Töölö

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Noor's Oy, Mannerheimintie 70 B, 00250 Helsinki, y-tunnus 2919413-6

Elintarvikehuoneisto

Sushi Panda Töölö, Mannerheimintie 70 B, 00250 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Henkilökunnan ja asiakkaiden käymälän avautuminen suoraan keittiötilaan tulee estää.

Määräaika

Edellä mainittu toimenpide on toteutettava 5.9.2021 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Noor's Oy:n Sushi Panda Töölö -ravintola on toiminut Mannerheimintie 70 B, 00250 Helsinki osoitteessa vuodesta 2018. Noor's Oy toimitti 17.2.2021 Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikköön elintarvikehuoneistoilmoituksen Sushi Panda Konalaa koskien. Ilmoituksen mukaan Sushi Panda Konalasta asiakkaille toimitettavat sushiannokset valmistetaan Sushi Panda Töölössä. Ilmoituksen johdosta todettiin, että Sushi Panda Töölöön on tarpeen tehdä valvontasuunnitelman mukainen tarkastus ja samalla arvioida soveltuvatko tilat myös muualle toimitettavan sushin valmistukseen.

Sushi Panda Töölöön tehtiin valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 11.3.2021. Tällöin todettiin, että elintarvikehuoneiston keittiössä on vain kaksi vesipistettä ja että asiakkaiden ja henkilökunnan yhteinen WC-tila aukeaa suoraan keittiötilaan. Lisäksi toimijalla ei ollut esittää omavalvontaa tai sen toteutumisen kirjanpitoa. Sushi Panda Konalaan toimitettavan sushin osalta todettiin, että sen valmistusprosessiin ei kuulu jäähdytystä eikä pakkauksiin ole suunniteltu laitettavan pakkausmerkintöjä. Korjaavat toimenpiteet edellytettiin tehtäväksi 30.4.2021 mennessä (Liite 1 Tarkastuskertomus).

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 14.4.2021 päivätyllä kirjeellä. (Liite 2)

Toimija on antanut vastineen määräaikaan mennessä. Vastineessa toimija toteaa, että Sushi Panda Konalan toiminta loppuu 1.5.2021 eikä sushia enää toimiteta Töölön ravintolasta toiseen elintarvikehuoneistoon. Lisäksi toimija toteaa, että tarkastushetkellä ravintolassa oli omavalvonta ja seurantakirjanpito, mutta läsnä ollut toimijan edustaja ei tiennyt asiasta. Kuulemisajan päättymisen jälkeen toimija on toimittanut ajantasaisen omavalvonnan elintarviketurvallisuusyksikköön. Vastineessa toimija toivoo, että WC-tila voisi edelleen avautua keittiöön. Mikäli tämä ei onnistu, toivoo toimija toimenpiteiden määräaikaa syksyksi. Samoin vesipisteen osalta määräaikaa toivotaan syksylle. (Liite 3 ja 4)

Päätöksen perustelut

Noor's Oy:n ravintolassa on havaittu epäkohta (WC:n avautuminen suoraan keittiöön), jonka korjaamiseksi on tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys. Muiden kuulemiskirjeessä mainittujen epäkohtien korjaamista ei katsota tarpeelliseksi, sillä toimija on lopettanut sushin valmistamisen toiseen elintarvikehuoneistoon ja palauttanut toiminnan aiempaa toimintaa vastaavaksi.

Elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan korjaamaan epäkohdan, jos:

1) elintarvike tai elintarvikekontaktimateriaali, elintarvikehuoneisto tai alkutuotantopaikka taikka elintarvike- tai kontaktimateriaalitoiminta voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ne ovat muutoin elintarvikesäännösten vastaisia; tai

2) elintarvikkeesta tai elintarvikekontaktimateriaalista annetut tiedot voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai johtaa kuluttajaa harhaan.

Elintarvikesäännösten vastaisuus on määrättävä korjattavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain 6 §:ssä todetaan, että elintarvikealan toimijan on huolehdittava toiminnassaan siitä, että elintarvikkeet ovat kemiallisilta, fysikaalisilta, mikrobiologisilta ja terveydellisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia eivätkä aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle. Toimijan on huolehdittava myös siitä, että elintarvikkeet tai niistä annettavat tiedot eivät johda kuluttajaa harhaan. Lisäksi elintarviketoiminnan on oltava sellaista, että tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien tai käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus ei vaarannu ja että elintarviketoiminta myös muutoin täyttää elintarvikesäännösten mukaiset vaatimukset.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta liitteen II luvussa I todetaan, että elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että ne voidaan asianmukaisesti huoltaa, puhdistaa/desinfioida, että niissä voidaan ehkäistä tai vähentää ilman kautta tulevaa saastumista ja että ne mahdollistavat hyvän elintarvikehygieniakäytännön noudattamisen ja saastumiselta suojaamisen. Lisäksi luvussa todetaan että elintarvikehuoneistossa on oltava riittävä määrä käymälöitä, joissa on vesihuuhtelu ja jotka on liitetty tehokkaaseen viemärijärjestelmään. Käymälät eivät saa avautua suoraan tiloihin, joissa elintarvikkeita käsitellään. Sushi Panda Töölössä henkilökunnan ja asiakkaiden yhteinen käymälä avautuu suoraan keittiötilaan.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan edellä 9 luvussa tarkoitetussa muussa kuin 67 §:ssä tarkoitetussa elintarvikevalvonnan seuraamusmaksua koskevassa päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 11.3.2021

2. Noor's Oy:n kuuleminen 14.4.2021

3. Vastine kuulemiseen 28.4.2021

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 6, 27, 55, 75, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (Yleinen elintarvikehygienia-asetus), liite II

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 10 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Noor's Oy:lle.

This decision was published on 31.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anni Karreinen, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31523

anni.karreinen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus Sushi Panda Töölö 11.3.2021
2. Noor´s Oy:n/Sushi Panda Töölö kuuleminen elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä, allekirjoitettu
3. Vastine 28.4.2021, saate 29.4.2021
4. Vastine 28.4.2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.