Avustuksen myöntäminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Liikunnan toiminta- ja tilankäyttöavustushakemukset 2021

HEL 2021-003628
More recent handlings
§ 24

Helsingin Jääkiekkoklubi ry:n toiminta-avustus 2021

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja myöntää Helsingin Jääkiekkoklubi ry:lle toiminta-avustusta 20 292 euroa vuodelle 2021.

Avustus maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 28.10.2019).

Päätöksen perustelut

Vuoden 2021 toiminta-avustusta haettiin 15.2.2021 mennessä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto jakoi vuoden 2021 toiminta-avustukset 8.4.2021, § 7. Samassa kokouksessa, § 8, liikuntajaosto päätti, että liikuntajohtaja tekee päätöksen Helsingin Jääkiekkoklubi ry:n vuoden 2021 toiminta-avustuksesta.

Helsingin jääkiekkoklubin hakemus ei saapunut määräaikaan mennessä. Seura on lähettänyt anomuksen, jossa vetoaa, että voisi määräajan jälkeen hakea toiminta-avustusta, koska avustushaku oli epäonnistunut. Liikuntapalvelun tekemän selvityksen mukaan hakijalla oli ollut vaikeuksia sähköiseen asiointiin kirjautumisen ja verkkoyhteyden kanssa. Sähköisestä asioinnista vastaava IBM on selvittänyt, että hakijan voitiin todeta olleen sähköisessä asioinnissa hakemuksella 15.2.2021. Hakija oli yrittänyt soittaa asiasta ruuhkautuneeseen avustusneuvontaan sekä jättänyt asiasta viestin avustusneuvojan vastaajaan. Hakijan katsotaan yrittäneen saada apua teknisiin ongelmiin, joita hakijan omasta verkkoyhteydestä johtuen oli ollut. Näiden perustelujen pohjalta on päädytty siihen, että Helsingin Jääkiekkoklubi ry saa hakea toiminta-avustusta poikkeuksellisesti hakuajan päätyttyä.

Toiminta-avustus on harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy laskennallisin perustein. Toiminta-avustukseen on vuodelle 2021 sisällytetty myös tilankäytön tuki. Myönnettävä avustus määräytyy toimintakriteerien ja tilankäyttökriteerien mukaisesti. (Liikuntajaosto 27.10.2020, § 30)

Avustettavaa toimintaa on seuran yleishyödyllinen toiminta. Jos yhdistys toteuttaa toimintaansa siten, että se täyttää verottajan elinkeinotoiminnalle luonnehtimat piirteet, ei liikuntatoimi avusta tällaista toimintaa. Toiminta-avustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Mikäli liikuntaseuran aktiiviharrastajamäärä on vuoden 2020 aikana vähentynyt koronaviruspandemiasta johtuen toiminta-avustuksen myöntöperusteihin kirjatun minimivaatimusten alle, ei tämä kuitenkaan estä toiminta-avustuksen myöntämistä vuodelle 2021.

Seuran toteuttamaa liikuntamuotoa edustava lajijärjestö kuuluu varsinaisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakunnalliseen keskusjärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmiltä edellytetään, että ne järjestävät jäsenilleen säännöllistä liikuntatoimintaa.

Toimintaosuuden laskennassa painotetaan erityisesti lasten ja nuorten liikunnan tukemista. Liikuntaseurojen avustuksissa alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan painotus on 80 % ja aikuisten toiminnan painotus 20 %. Laskennassa huomioidaan lisäksi seurassa toimineiden valtakunnallisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK 1-5 tasot) käyneiden lukumäärä laatupainotuksena. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien avustuksia painotetaan liikuntaseurojen junioritoiminnan tavoin 80 % painotuksella.

Toimintaosuuden laskennassa on vuonna 2021 edelleen käytössä jarru, joka estää avustuksen pienenemisen enemmän kuin −20 % tai kasvun enemmän kuin 30 % silloin, kun syy muutokseen on vuonna 2017 uudistettu toiminta-avustuslaskenta tai koronaviruksen aiheuttamista toiminnan suurista muutoksista. Jarrua ei käytetä silloin, kun seuran toiminta on olennaisesti pienentynyt tai kasvanut toiminnan rakenteellisen muutoksen, seurojen yhteenliittymisen tai jaoston seurasta irtautumisen vuoksi.

This decision was published on 01.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09 310 87439

ritva.oljakka@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja