Hankerahoitus, kaupunginkanslia, pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfolio -hanke, UKKE-rahoitushaku, Uudenmaan liitto

HEL 2021-003635
More recent handlings
§ 58

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohankkeelle

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut –yksikölle enintään 57 880 euroa (projektinumero 1095128) vuodelle 2021 Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohankkeen kustannusten maksamiseksi.

Päätöksen perustelut

Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Ekosysteemisopimusten kantavana ideana ovat innovatiiviset ja edelläkävijyyttä tavoittelevat kaupungit, jotka omien vahvuuksiensa pohjalta hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologioiden ja hiilineutraaliuden tuomia mahdollisuuksia ja siten vauhdittavat elinkeinoelämän uudistumista ja kestävää kaupunkia. Ekosysteemisopimusta toteutetaan osana "Uudistuva ja osaava Suomi 2021 - 2027" -rakennerahasto-ohjelmaa. Pormestari hyväksyi 25.1.2021 (HEL 2020-010811) Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen. Sopimuksiin osallistuvat pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo ja Vantaa) ja 15 muuta yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkia. Ekosysteemisopimusten hankeportfoliota toteutetaan 1.6.2021-31.12.2023 välisenä aikana. Portfoliohankkeen päätavoite on kehittää ja toteuttaa prosessit, joiden avulla ekosysteemisopimuksen rahoitus pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Tavoitteena on synnyttää selvästi tavanomaista paremmin valmisteltuja rakennerahastohankkeita. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 31.3.2021 § 18 päättänyt hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman (UKKE) tukemiseen tarkoitettuun rahoitushakuun hankkeella Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohanke ja Työ- ja elinkeinoministeriö on rahoituspäätöksellään 9.2.2021 myöntänyt 800 000 euroa ekosysteemisopimusten käynnistämiseen. Uudenmaan liitto on rahoituspäätöksellään 26.4.2021 § 46 myöntänyt Helsingin kaupungille Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohanke –hankkeen toteuttamiseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen rahoitusta yhteensä enintään 800 000 euroa, kuitenkin enintään 60 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut –yksikkö toimii kaupungin edustajana hankkeessa ja vastaa Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohankkeen toteutuksesta ja raportoinnista hankkeen rahoittajalle. Portfoliohanketta toteutetaan yhteistyössä Espoon ja Vantaan kaupungin kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 333 333 euroa, josta Työ- ja elinkeinoministeriön määräraha Uudenmaan liiton kautta on 60 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 800 000 euroa. Helsingin osahankkeen kokonaisbudjetti on 751 733 euroa, jolle saadaan tukea 451 040 euroa Uudenmaan liitolta. Keskitetyn määrärahan osuus Helsingin osahankkeen budjetista on 300 693 euroa. Vuoden 2021 osalta portfoliohankkeen arvioidut kustannukset ovat enintään 144 700 euroa. Hankkeen kustannuksille saadaan Uudenmaan liitolta tukea 86 820 euroa. Näin ollen Helsingin vuoden 2021 lopullisiksi kustannuksiksi jää 57 880 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1095128) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Helsingin osahankkeen kaikki menot ja tulot tulee kirjata annetuille projektirakenneosille.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 62 § jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen UKKE:lta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 17.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius