Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa henkilöstöjohtajalta toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille, vuoden 2021 palkkakehityssuunnitelmat

HEL 2021-003643
More recent handlings
§ 22

1.5.2021 toimeenpantavien palkkakehityssuunnitelmapäätösten delegointi

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päättää delegoida päätösvallan vuoden 2021 palkkakehityssuunnitelman mukaisten ja 1.5.2021 toimeenpantavien tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksista toimialojen toimialajohtajille, liikelaitosten Palvelukeskus Helsinki ja Työterveys Helsinki toimitusjohtajille sekä Pelastuslaitoksen pelastuskomentajalle.

Tämä päätös koskee vain 2021 palkkakehityssuunnitelman mukaisia ja 1.5. voimaan tulevia tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksia.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 3 § mukaisesti (Kaupunginvaltuusto 3.2.2021 § 18) ellei toimivallasta ole muuten säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta.

Palkkakehityssuunnitelma on Helsingin kaupunginhallituksen päättämä pidemmän aikavälin suunnitelma, jonka tarkoituksena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita. Palkkakehityssuunnitelma lanseerattiin vuonna 2019 järjestelmälliseksi ja suunnitelmalliseksi tavaksi vastata tähän haasteeseen.

Palkkakehityssuunnitelma on osa kaupungin vuosittaista talousarvioprosessia. Tulevien vuosien osalta palkkakehityssuunnitelman käyttämisestä päätetään kaupunginvaltuutettujen toimesta.

Vuoden 2021 palkkakehityssuunnitelma laadittiin korotustarvekartoitusten pohjalta, jossa kartoitettiin kriittisimmät ammattiryhmät toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammattilaisten sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. Valmistelutyössä kuultiin lisäksi laajasti eri tahoja, kuten henkilöstöjärjestöjen edustajia sekä käydään keskustelua kaupungin johtoryhmän jäsenten kanssa yhteisten prioriteettien löytämiseksi.

Vuoden 2021 palkkakehityssuunnitelmaan sisällytetyt tehtäväryhmät ja tehtäväkohtaisten palkkojen korotussummat on lueteltu yksityiskohtaisesti Helmi-intrassa 17.3.2021 julkaistussa liitteessä.

This decision was published on 30.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Leena Sandgren, palkitsemisen päällikkö, puhelin: 09 310 20595

leena.sandgren@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
vs. henkilöstöjohtaja