Yhtiökokoukset vuonna 2021, Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4

HEL 2021-003648
More recent handlings
Case 8. / 55 §

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 ylimääräinen yhtiökokous

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 -nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 21.4.2021 yhtiön hallituksen päätösehdotuksen sulautumisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 on Helsingin kaupungin kokonaan omistama kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita ja rakentaa Helsingin kaupungin 14. kaupunginosan korttelin 14492 tonttia nro 9 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavaa rakennusta sekä järjestää vanhusten palveluun liittyviä toimintoja. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Ylimääräinen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4:n hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 21.4.2021. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään sulautumisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön.

Yhtiökokouskutsu on liitteenä 1. Kokouskutsun liitteet ovat oheismateriaalissa.

Sulautuminen

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4:n hallitus esittää, että sulautuminen toteutetaan sulautumissuunnitelman mukaisesti siten, että Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 on sulautuva yhtiö ja Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on vastaanottava yhtiö. Sulautumisvastiketta ei anneta, koska Helsingin kaupunki omistaa sekä sulautuvan yhtiön että vastaanottavan yhtiön kokonaisuudessaan.

Kumpikin sulautumiseen osallistuva yhtiö hallinnoi ARA-rahoitettua asuntokantaa ja sulautumisen myötä on tarkoitus keskittää Helsingin kaupungin ARA-asuntokantaa entistä vahvemmin Hekalle, joka jo tällä hetkellä hallinnoi merkittävintä osaa kaupungin ARA-asuntokannasta.

Sulautumisen tarkoituksena on yhdistää sulautuvan yhtiön liiketoiminnot Hekaan ja siten selkeyttää kaupunkikonsernin rakennetta ja keskittää samanlaista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt samaan osakeyhtiöön. Sulautuminen edistää myös yhdenmukaisia toimintatapoja, osaamisen keskittämistä sekä kustannustehokkuutta.

Vastaanottavan yhtiön eli Hekan osalta yhtiön hallitus on toimivaltainen päättämään sulautumisesta. Hekan hallituksen on tarkoitus tehdä sulautumista koskeva päätös hallituksen kokouksessa 21.4.2021.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Close

This decision was published on 21.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Attachments

1. Kokouskutsu, kokous 21.4.2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.