Tutkimuslupa, Analysis of service culture an service recovery in Helsinki municipal health care

HEL 2021-003649
More recent handlings
§ 25

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä “Analysis of service culture and service recovery in Helsinki municipal health care” -tutkimukseen

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle ”Analysis of service culture and service recovery in Helsinki municipal health care” (Pro gradu -tutkielma).

Opinnäytetyölle on nimetty yhteyshenkilöt kaupunginkanslian viestintäosastolla ja sosiaali- ja terveystoimialan viestintäpalveluissa. Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2021 saakka.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tavoite on tuottaa Helsingin kaupungille tietoa siitä, millainen sosiaali- ja terveystoimialan palvelukulttuuri on palautteisiin vastaamisessa ja miten sosiaali- ja terveystoimiala vastaa erityisesti negatiivisiin asiakaspalautteisiin. Toinen tutkimuksen tavoite on selvittää, onko Covid-19 pandemia vaikuttanut Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan palvelukulttuuriin.

Asiakaspalautteiden ja niiden vastausten analyysin tuloksia voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaskokemuksen, tehokkuuden ja toimivuuden kehittämisessä.

Tutkimuksen aineistona käytetään Helsingin kaupungin palautejärjestelmässä vuosina 2013-2020 käsiteltyjä sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvia palautteita, palautteiden metatietoja (kuten saapumisaikaa ja aiheluokitusta) sekä kaupungin työntekijöiden vastauksia palautteisiin. Tutkimuksessa hyödynnetään tekstianalytiikan työkaluja.

Tutkimuslupa myönnetään sillä ehdolla, että tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten. Tutkimusaineisto anonymisoidaan kaikista henkilötiedoista ennen analyysiä. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tutkimusaineisto hävitetään opinnäytetyön hyväksymisen ja julkaisemisen jälkeen. Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan ja kaupunginkanslian käyttöön.

This decision was published on 20.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marjatta Peltonen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 36446

marjatta.peltonen@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Attachments

1. Tutkimuslupahakemus 19.3.2021, liite, tietosuojailmoitus
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.