Osuuskunnankokoukset vuonna 2021, Suomen Messut osuuskunta

HEL 2021-003745
More recent handlings
Case 7. / 83 §

Suomen Messut Osuuskunnan osuuskuntakokous 2021

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Suomen Messut Osuuskunnan tulevassa osuuskuntakokouksessa hyväksymään yritysmuodon muuttamisen osakeyhtiömuotoon liitteenä olevan hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Jan Vapaavuori
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Suomen Messut Osuuskunta

Suomen Messut Osuuskunta on vuonna 1919 perustettu suomalaisen elinkeinoelämän omistama messuorganisaatio. Sen tarkoituksena on tukea suomalaista elinkeinoelämää järjestämällä messuja ja näyttelyitä, tarjoamalla korkeatasoiset näyttely-, kokous- ja kongressitilat sekä tuottamalla tapahtumiin liittyviä palveluja.

Suomen Messut Osuuskunta on jäsentensä omistama. Osuuskunnan muodostavat 198 jäsentä, joiden joukossa myös Helsingin kaupunki ja Suomen Messusäätiö. Helsingin kaupunki omistaa noin 66 osuutta yli 44 000 osuudesta.

Ylimääräinen osuuskuntakokous

Suomen Messut Osuuskunnan hallitus ehdottaa, että Suomen Messut Osuuskunta muutetaan Suomen Messut Oyj -nimiseksi osakeyhtiöksi liitteenä olevan hallituksen yritysmuodon muuttamista koskevan päätösehdotuksen mukaisesti siten, että osuuskunnan jäsenet saavat vastikkeena osakeyhtiön kaikki osakkeet päätösehdotuksesta ilmenevin ehdoin.

Yritysmuodon muutoksessa noudatetaan osuuskuntalain (421/2013) 22 luvun säännöksiä.

Vastikkeen antaminen jäsenille tämän yritysmuodon päätösehdotuksen mukaisesti perustuu yhdenvertaisuusperiaatteelle siten, että osuuskunnan jäsenet saavat yhtiön uusia osakkeita samassa suhteessa kuin ne omistavat osuuskunnan osuuksia.

Lopuksi

Suomen Messut Osuuskunta muutetaan osakeyhtiöksi, koska osuuskunnan johdon näkemyksen mukaan osakeyhtiömuoto on osuuskuntamuotoa joustavampi yritysmuoto, joka soveltuu paremmin hallinnon kehittämiseen sekä nykyisen liiketoiminnan harjoittamiseen myös kansainvälisellä tasolla.

Ottaen huomioon kaupungin osuuskuntaosuus ja muutokselle esitetyt perustelut yritysmuodon muutos on kaupungin kannalta perusteltu. Kaupunki on aiemmin nimennyt osuuskunnan hallintoneuvostoon jäseniä. Nimeäminen ei ole perustunut osuuskunnan sääntöihin vaan vanhaan käytäntöön. Tulevassa osakeyhtiössä ei ole hallintoneuvostoa.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Close

This decision was published on 01.07.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi