Avustuksen myöntäminen, tapahtuma-avustukset 2021, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-003971
More recent handlings
§ 9

Tapahtuma-avustukset vuodelle 2021

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti myöntää tapahtuma-avustuksina yhteensä 5 000 euroa seuraaviin tapahtumiin:

Hakija
Tapahtuma
Haettu euroa
Myönnetty euroa
Voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Kisa-Toverit ry
Kaisaniemen juoksu 18.9.2021
1 500 
500
Pallokerho-35 ry
PK-35 Junioriapu-turnaus 28.8.2021
3 000 
1 000 
Pohjois-Haagan Urheilijat FC POHU ry
Haaga run 14.8.2021
1 000 
500 
Helsingin Jyry ry
Helsinki Spring Marathon HSM 2021 18.4.2021
8 000 
1 000 
Helsingin Kisa-Veikot ry
Eltsun Tähtikisat 10.-11.8.2021
8 000 
2 000 
 
Yhteensä 
21 500
5 000
 

Tapahtuma-avustus maksetaan tapahtumajärjestäjälle, kun liikuntapalveluun on toimitettu tapahtumasta vapaamuotoinen selvitys ja lopullinen budjetti kahden (2) kuukauden sisällä tapahtuman järjestämisestä tai päätöksen saamisesta, kuitenkin niin että marras - joulukuun tapahtumiin myönnettyjen avustusten selvitykset on toimitettava viimeistään 31.12.2021. Jos selvitystä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä avustusmäärärahat menevät uudelleen jakoon.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 28.10.2019).

Liikuntapalvelupäällikkö päätti olla myöntämättä tapahtuma-avustuksia seuraaviin tapahtumiin, jotka eivät täytä tapahtuma-avustuksen kriteereitä, vaan ovat liikuntaseuran normaalia kilpailu- tai muuta toimintaa, liikuntaseuran sisäisiä tapahtumia sekä leiri- tai kurssitoimintaa:

HakijaTapahtumaSyy
Pallokerho-35 ryPK-35 Helsinki Open – jalkapalloturnaus 24.-25.4.2021Liikuntaseuran normaalia kilpailu- ja turnaustoimintaa, johon ei myönnetä tapahtuma-avustusta.
Pallokerho-35 ryPK-35 Cup jalkapalloturnaus 7.-8.8.2021 Liikuntaseuran normaalia kilpailu- ja turnaustoimintaa, johon ei myönnetä tapahtuma-avustusta.
Pallokerho-35 ryKevätturnaus 22.-23.5.2021Liikuntaseuran normaalia kilpailu- ja turnaustoimintaa, johon ei myönnetä tapahtuma-avustusta.
Pallokerho-35 rySyysturnaus 11.-12.9.2021Liikuntaseuran normaalia kilpailu- ja turnaustoimintaa, johon ei myönnetä tapahtuma-avustusta.
Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys ryTAT International Cup 2021 30.6.-25.7.2021Toiminnan pituus ja luonne huomioiden kyseessä ei katsota olevan tapahtuma, johon voitaisiin myöntää tapahtuma-avustusta.
Helsingin Wiisikot ryRatsastustapahtuma 27.6.2021Liikuntaseuran / lajin normaalia kilpailutoimintaa, johon ei myönnetä tapahtuma-avustusta.
Herakles ryTechnos Snatch 30.10.2021Liikuntaseuran / lajin normaalia kilpailutoimintaa, johon ei myönnetä tapahtuma-avustusta.
Herakles ryEtelä-Suomen mestaruuskilpailut 4.-5.9.2021Liikuntaseuran / lajin normaalia kilpailutoimintaa, johon ei myönnetä tapahtuma-avustusta.
Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ryLiikkuva selkä -nettijumpa1 1.3.-30.4.2021Kyseessä ei ole tapahtuma.
Quiske OySoutukoulu 15.3.-1.9.2021Kyseessä ei ole tapahtuma.
SC Helsinki United ryNaisten liigapelikarsinta 6.-28.3.2021Liikuntaseuran / lajin normaalia kilpailutoimintaa ja sen viestintää, johon ei myönnetä tapahtuma-avustusta.

Päätöksen perustelut

Tapahtuma-avustuksia myönnetään ympäri vuoden määrärahan puitteissa. Tapahtuma-avustus on harkinnanvarainen. Hyväksyttäviä kuluja ovat tapahtuman järjestämiseen liittyvät kulut, tilamaksut, viestintä/markkinointi- sekä tapahtumaan liittyvät työntekijäkulut. Yhtä tapahtumaa kohden voidaan myöntää vain yksi avustus.

Tapahtuma-avustuksen myöntäminen edellyttää, että hakija on helsinkiläinen rekisteröity yhdistys, yritys tai yhteisö. Avustusta haetaan ennen tapahtumaa. Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustus maksetaan tapahtumajärjestäjälle loppuraportin toimittamisen jälkeen.
Tapahtuma-avustusta myönnetään Helsingin kaupungin alueella järjestettäviin liikuntatapahtumiin, jotka liikuttavat helsinkiläisiä ja monipuolistaa kaupungin tapahtumatarjontaa. Tapahtuma-avustuksen suuruuteen vaikuttavat hakijan omat varat, avustettavasta toiminnasta saatavat tulot sekä muut ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet (esim. julkinen tuki).

Avustettavat kilpailutapahtumat voivat olla korkeintaan lajiliittojen alaisia, nuorten kansallisen tason kilpailuja (SM). Avustuksen myöntämisessä painotetaan seuraavia kriteereitä:
Tapahtuman kansainvälisyys, laajuus ja näkyvyys Helsingin kaupunkikuvassa, tapahtuman vastuullisuus ekologisesta, ekonomisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta; ympäristöasioiden huomioiminen, taloudellisen tuen tarpeellisuus, vaikutukset yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämiseen, lapsille ja/tai nuorille kohdennetut tapahtumat, sekä tapahtumat, joiden tavoitteena on innostaa uusia henkilöitä arkiaktiivisuuden, omaehtoisen tai ohjatun liikunnan pariin. Seuraavia tapahtumia ei avusteta: Liikuntaseuran normaalia kilpailutoimintaa, liikuntaseuran sisäisiä ja paikallisia tapahtumia sekä leiri- tai kurssitoimintaa, aikuisten kansallisia arvokilpailuja (SM) tai aikuisten kansainvälisiä arvokilpailuja (PM, EM ja MM).

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta.

Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Tapahtuma täydentää kaupungin tarvetta. Tapahtuma-avustuksen myöntämisessä noudatetaan kaupungin avustuksen myöntämisen yleisiä ehtoja (Helsingin kaupunginhallitus 28.10.2019).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 27.10.2020, § 30 perusteet, joilla toiminta-avustusta voidaan myöntää.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto delegoi 27.10.2020, § 32 päätösvallan toiminta-avustusten jakamisesta liikuntaan aktivointi -palvelun liikuntapalvelupäällikölle.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto ositti 26.1.2021, § 3 tapahtuma-avustuksiin enintään 100 000 euroa.

This decision was published on 31.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Rehn, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö