Avustuksen myöntäminen, liikuntapalvelut, suunnistuskartta-avustukset vuodelle 2021

HEL 2021-004010
More recent handlings
§ 7

Suunnistuskartta-avustukset vuodelle 2021

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti myöntää helsinkiläisille suunnistusseuroille suunnistuskartta-avustusta seurojen valmistamista suunnistuskartoista yhteensä 23 387 euroa seuraavasti:

Seura euroa 
Helsingin Suunnistajat ry
9 162
Helsingin Jyry ry
7 869
Rastihaukat ry
6 356
Yhteensä
23 387

Avustukset maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 28.10.2019).

Päätöksen perustelut

Seuran tulee saada toiminta-avustusta, jotta voi saada suunnistuskartta-avustusta vuonna 2020 valmistuneiden suunnistuskarttojen valmistuskustannuksiin. Avustuksen piiriin kuuluvat Suunnistusliiton karttarekisteriin raportoidut suunnistus- ja opetuskartat.

Talkootyönä tehty työ huomioidaan seuraavan taulukon mukaisesti:

KarttatyyppiEnintään h / km2Enintään  euroa / hEnintään euroa / km2
Ensikartta
50
10
500
Uusintakartta
30
10
300
Ajantasaistuskartta
20
10
200

Lisäksi karttakohtaisesti aiheutuneista kustannuksista vähennetään kartasta saadut tulot, kuten mainostulot, avustukset ja myyntituotto. Avustusta myönnetään kustannusten ja tulojen erotuksena syntyneestä tappiosta enintään 60 %.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan liikuntajaosto päätti 27.10.2020, § 30 perusteet joilla suunnistuskartta-avustusta voidaan myöntää.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto delegoi 27.10.2020, § 32 päätösvallan suunnistuskartta-avustusten jakamisesta liikuntaan aktivointi -palvelun liikuntapalvelupäällikölle.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto ositti 26.1.2020, § 3 suunnistuskartta-avustuksiin ja starttiavustuksiin käytettäväksi enintään 40 000 euroa.

This decision was published on 31.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09 310 87439

ritva.oljakka@hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö