Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla alueiden käyttö ja -valvonta -yksikön viranhaltijoille 1.4.2021 alkaen

HEL 2021-004061
More recent handlings
§ 2

Kaupunkiympäristön toimialan alueidenkäyttö ja -valvontayksikön viranhaltijoiden sijaisten määrääminen 1.4.2021 alkaen

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Päätös

Asukas-ja yrityspalvelupäällikkö päätti, että alueidenkäyttö ja -valvontayksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • alueidenkäytön tiimipäällikkö
 • alueidenvalvonnan tiimipäällikkö
 • alueidenkäyttötiimin johtava tarkastaja

Alueidenkäytön tiimipäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • alueidenkäyttö ja -valvontayksikön päällikkö
 • alueidenvalvonnan tiimipäällikkö
 • alueidenkäyttötiimin johtava tarkastaja

Alueidenvalvonnan tiimipäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • alueidenkäyttö ja -valvontayksikön päällikkö
 • alueidenkäytön tiimipäällikkö
 • alueidenkäyttötiimin johtava tarkastaja

Mikäli edellä mainitut henkilöt ovat estyneet, sijaisena toimii palvelun päällikkö.

Tämä päätös on voimassa 1.4.2021 alkaen toistaiseksi ja korvaa asukas- ja yrityspalvelupäällikön päätöksen 8.1.2020, 2 §.

Päätöksen perustelut

Alueidenkäyttö ja -valvontayksikön viranhaltijoiden sijaisuuksia päivitetään alueidenkäyttötiimin perustetun johtavan tarkastaja viran osalta.

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tiimien päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

This decision was published on 31.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Inkeri Lehmusoksa, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 22794

inkeri.lehmusoksa@hel.fi

Decisionmaker

Antti Mäkinen
vs. asukas- ja yrityspalvelupäällikkö