Opetusryhmät, luokkamuotoinen erityisopetus, lukuvuosi 2021-2022

HEL 2021-004072
More recent handlings
§ 48

Erityisluokat kouluittain lukuvuonna 2021-2022

Perusopetusjohtaja

Päätös

Suomenkielisen perusopetuksen perusopetusjohtaja päätti erityisluokkien määristä ja sijoittumisesta lukuvuonna 2021-2022 liitteen mukaisesti.

Perustelu:

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti kokouksessaan 8.12.2020 § 76 suomenkielisen perusopetuksen luokkamuotoisen erityisopetuksen järjestämispaikoista.

Suomenkielisen perusopetuksen perusopetusjohtaja päättää luokkamuotoisen erityisopetuksen määristä kouluittain.

Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan alueellisilla erityisluokilla ja keskitettynä palveluna. Alueellisilla erityisluokilla erityisen tuen oppilaat opiskelevat erityisluokalla yleisopetuksen kouluissa kaikissa seitsemässä suurpiirissä. Keskitetyn palvelun erityisluokkia ovat vaativan erityisen tuen luokat. Näitä luokkia ovat pidennetyn oppivelvollisuuden toiminta-alueittain järjestettävä opetus (TOI), kehitysvammaisten oppilaiden opetus (POY), autismiopetus (EAU), kielellisten erityisvaikeuksien oppilaiden opetus (SLI), kuulovammaisten lasten opetus (EKU) ja tuettujen erityisluokkien opetus. Tuetuilla erityisluokilla opiskelevat psyykkisesti oirehtivat oppilaat, jotka tarvitsevat erityisen paljon tukea opiskeluun. Keskitettyä palvelua ovat myös erityiskoulujen erityisluokat. Keskitetyn palvelun luokkia ei ole kaikissa suurpiireissä, koska oppilaiden määrä koko kaupungissa ei ole niin suuri, että jokaiseen suurpiiriin tarvittaisiin ko. luokkia. Keskitetyn palvelun eli vaativan erityisen tuen erityisluokat pyritään sijoittamaan tasapuolisesti eri puolille kaupunkia.

Erityinen tuki alueellisella erityisluokalla pyritään järjestämään palveluna niin, että mahdollisimman moni oppilas saa tarvitsemansa tuen omassa lähikoulussa tai mahdollisimman lähellä. Alueellisia erityisluokkia on sijoitettu niihin kouluihin, joiden alueella erityistä tukea tarvitsevat lapset asuvat. Näin mahdollisimman moni oppilas voi opiskella omassa lähikoulussa.

This decision was published on 21.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maria Tauriainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 71827

maria.tauriainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja