Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettajan virka, somalin kieli, työavain KASKO-03-30-21

HEL 2021-004088
More recent handlings
§ 1

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, määräaikainen tuntiopettaja, somalin kieli, työavain KASKO-03-30-21

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1

Päätös

Kampus 4 koulutuspäällikkö päätti jättää täyttämättä virkasuhteisen määräaikaisen tuntiopettajan, somalin kieli, tehtävän, kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 9.−23.3.2021 somalin kielen virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä ajalle 1.4.2021−31.12.2021.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koukutuspäällikkö.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-30-21. Määräaikaan 23.3.2021 klo. 16.00 mennessä tehtävään haki kolme (3) henkilöä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

Koulutuspäällikkö Satu Suihkonen päätti jättää määräaikaisen tuntiopettajan virkasuhteisen tehtävän täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa.

Pöytäkirjanote lähetetään tiedoksi hakijoille Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 30.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 82283

satu.suihkonen@edu.hel.fi

Decisionmaker

Satu Suihkonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1