Hankinta, nostinjärjestelmän uusiminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-004188
More recent handlings
§ 45

Kulttuurikeskusten ketjunostimien ja nostinten ohjainkeskusjärjestelmien hankinta

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päättää hankkia kulttuurikeskusten ketjunostimien ja nostinten ohjainkeskusjärjestelmien hankinnat arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 167 456 euroa. Hankinta jakautuu osahankintoihin seuraavasti:

Kanneltalo kokonaishinta 56 676 euroa F-Musiikki Oy.

Malmitalo kokonaishinta 55 610 euroa F-Musiikki Oy

Stoa kokonaishinta 32 770 euroa F-Musiikki Oy.

Vuotalo kokonaishinta 22 500 euroa Bergent Oy.

Toimialajohtaja päättää hylätä Intersonic Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.

Hankintaan liittyvät kustannukset maksetaan tililtä 450001.
29854021600107 KUKE Kanneltalo Nostinten uusiminen
29854021600108 KUKE Malmitalo Nostinten uusiminen
29854021600109 KUKE Stoa Nostinten uusiminen
29854021600110 KUKE Vuotalo Nostinten uusiminen

Sitova sopimus sopijapuolten välille syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla hankintasopimuksella.

Päätöksen perustelut

Hankinnassa on kyse julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 25 §:n mukaisesta kansallisen kynnysarvon ylittävästä tavarahankinnasta. Hankinta toteutettiin käyttämällä avointa menettelyä, jossa kuka tahansa sai jättää tarjouksen.

Hankinnasta on julkaistu sähköinen hankintailmoitus Hilma ilmoituskanavassa ja Tarjouspalvelu.fi portaalissa 27.4.2021. Määräaika tarjousten jättämiselle oli 11.6.2021 klo 12:00. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjousta kulttuurikeskusten ketjunostimien ja keskusten ohjainkeskusjärjestelmistä kokonaistoimitukset sisältäen asennukset, sähkötyöt, käyttöönoton ja järjestelmän koulutuksen Kanneltalon, Malmitalon, Stoan ja Vuotalon kulttuurikeskuksiin.

Määräaikaan mennessä 11.6.2021 klo 12.00 saapuivat tarjoukset seuraavasti:

Kanneltalo:
Bergent Oy, F-Musiikki Oy, Studiotec Oy

Malmitalo:
Bergent Oy, F-Musiikki Oy, Studiotec Oy

Stoa:
Bergent Oy, F-Musiikki Oy, Intersonic Oy, Studiotec Oy

Vuotalo:
Bergent Oy, F-Musiikki Oy, Intersonic Oy, Studiotec Oy

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi vaadittavat selvitykset.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on asetettu tarjoukselle, sen sisällölle ja tarjottaville tuotteille vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin ne tekniset ominaisuudet, jotka tarjottavien kulttuurikeskusten ketjunostimien ja nostinten tulee täyttää.

Intersonic Oy:n tarjous hylätään, koska tarjous sisältää tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Intersonic Oy on ilmoittanut tarjoushintaan lisättävistä erikseen veloitettavista kustannuksista ja ehdoista. Tarjoaja on ilmoittanut toimitustavaksi vapaasti varastossamme Espoo ja ilmoittanut noudattavansa tarjoajan omia toimitusehtoja. Koska tarjous on tarjouspyynnön ehtojen vastainen, Intersonic Oy:n tarjous hylätään.

Hankintayksikkö lähetti täsmennyspyynnön 14.6.21 Bergent Oy:lle, F-Musiikki Oy:lle ja Studiotec Oy:lle Kanneltalon ja Malmitalon nopeussäätöihin liittyen ja saimme kaikilta kolmelta tarjoajalta vastauksen 15.6.21, jonka jälkeen tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten tarkistukset suoritettiin ja todettiin, että tarjoukset täyttivät niille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hinta-laatusuhde siten, että osa-alueen halvin hinta on 80 pistettä, takuuaika on 20 pistettä. Päätöksen liitteenä on vertailutaulukko (liite 3). Vähimmäisvaatimusten täyttävien tarjoajien kesken tehdyn vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoivat osa-alueittain seuraavat yritykset:

F-Musiikki Oy; Kanneltalo, Malmitalo, Stoa

Bergent Oy: Vuotalo

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 2.3.2021, § 26 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että toimialajohtaja voi päättää hankinnoista 300 000 euroon saakka.

This decision was published on 23.06.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Helena Roivainen, tuotannonsuunnittelija, puhelin: 09 310 32423

helena.roivainen@hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Antti Manninen, johtaja, puhelin: 09 310 80821

antti.manninen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja