Vuokraus, kortteli 33390, Kuninkaantammi, Kaarela, Pohjola Rakennus Oy Suomi, Asunto Oy Helsingin Ultramariini ym.

HEL 2021-004231
More recent handlings
§ 176

Asuinkerrostalotontin (A, 4816 k-m²) pitkäaikaista vuokrausta koskevan vuokrauspäätöksen tarkistaminen (Kaarela, Kuninkaantammi, tontti 33390/6)

Tiimipäällikkö

Päätös

Asuntotontit-tiimin päällikkö päätti tarkistaa 07.06.2023 (149 §) tehdyn vuokrauspäätöksen lisäämällä maanvuokrasopimukseen seuraavat ehdot:

 1. Kiinteistö Oy Helsingin Kuninkaantammenaukio vastaa tämän vuokrasopimuksen ehtojen ja velvoitteiden täyttämisestä vain omistuksessaan ja hallinnassaan olevan vuokraoikeuden määräosan osalta.
 2. Sopimuksessa tarkoitettu vuokran korotus kohdistuu siihen vuokralaiseen, joka toteuttaa lisätilaa tai tekee sopimuksen 1.2 § mainittuja muita muutoksia.

Tarkistetun päätöksen mukaan asuntotontit-tiimin päällikkö päätti vuokrata yhteisesti määräosin Asunto Oy Helsingin Ultramariinille (Y-tunnus 3190046-6), Asunto Oy Helsingin Indigolle (Y-tunnus 3354501-5) ja Kiinteistö Oy Helsingin Kuninkaantammenaukiolle (Y-tunnus 3190048-2) Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin 33390 tontin 6 (kiinteistötunnus 91-33-390-6, pinta-ala 4 118 m², osoite Kuninkaantammenkierto 20) ajaksi 1.8.2023 - 31.12.2080 liitteenä 1 olevan maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Lisäksi asuntotontit-tiimin päällikkö päätti

 • valtuuttaa sekä sopimukset ja valvonta -tiimin päällikön että lakimiehen, kummankin yksin, allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta liitteenä 1 olevan maanvuokrasopimuksen muutoksen ja tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.
 • todeta, ettei kaupunki vastaa vuokralaiselle aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisista vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, jotka vuokralaiselle saattavat aiheutua esimerkiksi siitä, että tämä päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai sen lainvoimaistuminen viivästyy.

(A1133-907)

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellään 4.4.2023 (194 §) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaista erityistä toimivaltaansa muun muassa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden tontit-yksikön päällikölle.

Asuntotontit-tiimin päällikkö on toimivaltainen antamaan vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä asuntotarkoituksiin yli 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin, kun kaupunginvaltuusto on vahvistanut tontille yleiset vuokrausperiaatteet ja tonttia koskeva varauspäätös on tehty.

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 29.1.2020 (19 §) vahvistanut tontin vuokrausperiaatteet ja kaupunkiympäristölautakunnan varauspäätöksen 31.3.2020 (175 §) mukaan tontille tulee toteuttaa vapaarahoitteisia, sääntelemättömiä omistusasuntoja ja liiketilaa vähintään
1 000 k-m².

Tämän vuoksi asuntotontit-tiimin päällikkö on toimivaltainen päättämään tontin 33390/6 pitkäaikaisesta vuokrauksesta.

Päätös on toimivaltaisen viranhaltijan ja kaupunginvaltuuston päätösten mukainen ja noudattaa kaupungin vakiintuneita käytäntöjä.

This decision was published on 24.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Elena Lukkarinen, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 39202

elena.lukkarinen@hel.fi

Decisionmaker

Miia Pasuri
tiimipäällikkö