Opetussuunnitelman muutos, Laajasalon peruskoulu

HEL 2021-004348
More recent handlings
§ 53

Opetussuunnitelman muutos, Laajasalon peruskoulu

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päättää hyväksyä liitteiden 1-3 mukaiset muutokset Laajasalon peruskoulun koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan. Muutokset koskevat seuraavia koulukohtaisen opetussuunnitelman lukuja:

- 1.3 Tuntijako: Tuntijaon muutos koskee kaksikielisen opetuksen tuntijakoa vuosiluokille 1-9.
- 10 Kaksikielinen opetus: lisäys koskee vuosiluokkien 3-6 kaksikielisen opetuksen toteuttamista
- 11 Valinnaiset opinnot: Työelämää!-kurssin lisäys

Muutos astuu voimaan 1.8.2021 alkaen.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57). Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen perusopetuksen A1-kielen opetussuunnitelman vuosiluokille1–2 kokouksessaan 10.12.2019 (§ 67). Uudistettu valtakunnallinen arviointia koskeva luku 6 Oppimisen ja osaamisen arviointi otettiin käyttöön 1.8.2020 sellaisenaan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielinen jaosto hyväksyi opetussuunnitelman kyseisen luvun kuntakohtaiset tarkennukset kokouksessaan 8.9.2020 (§ 37).

Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisen opetussuunnitelman hyväksymisestä suomenkielisen perusopetuksen osalta. (Toimintasääntö 20.9.2019 luku 4.1.1.) Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Laajasalon peruskoulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle muutosta opetussuunnitelman lukuun 1.3 Tuntijako. Tuntijaon muutos koskee kaksikielisen opetuksen tuntijakoa vuosiluokille 1-9 (Liite 2). Johtokunta esittää opetussuunnitelman lisäystä vuosiluokkien 3-6 osalta opetussuunnitelman lukuun 10 Kaksikielinen opetus (Liite 3).

Lisäys Laajasalon peruskoulun valinnaiskursseihin

Työelämää! (vxTYÖ) on yhden vuosiviikkotunnin laajuinen valinnainen aine 8. ja 9. luokille.

Työelämäpainotteisessa opiskelussa (TEPPO) tutustutaan työelämään 4-6 viikon ajan sekä osallistutaan Työelämää! -valinnaisaineen tunneille. Koululla on ohjaaja, joka auttaa TEPPO-oppilaita heille sopivien paikkojen etsimisessä. Tarkoituksena on tutustua vuoden aikana monenlaisiin eri ammatteihin oppilaiden oman kiinnostuksen ja omien vahvuuksien mukaisesti. TEPPO-kurssi on suunnattu oppilaille, jotka ovat kiinnostuneita työelämästä ja kaipaavat siitä lisää tietoa sekä kokevat oppivansa asioita paremmin muualla kuin koulun penkillä. Yhden vuosiviikkotunnin valinnainen aine arvioidaan merkinnällä hyväksytty/hylätty.

Muutokset astuvat voimaan 1.8.2021 alkaen.

This decision was published on 29.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Minna Ala-Ketola, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 20428

minna.ala-ketola@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja