Vuokraus, tontti 20017/16, Välimerenkatu 15, Jätkäsaari, Länsisatama, Kiinteistö Oy Ylioppilashuone Alina

HEL 2021-004461
More recent handlings
§ 76

Erityisasumisen tontin (kerrostalo, 3 480 k-m2) pitkäaikainen vuokraaminen KOY Ylioppilashuone Alinalle valtion korkotukemia opiskelija-asuntoja varten (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20017/16)

Tiimipäällikkö

Päätös

Asuntotonttitiimin päällikkö päätti vuokrata Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin 20017 tontin 16 (kiinteistötunnus 91-20-17-16, pinta-ala 834 m2, os. Välimerenkatu 15) KOY Ylioppilashuone Alinalle (Y-tunnus 2989176-7) asuntotarkoituksiin ajaksi 1.8.2022 - 31.12.2080 liitteenä 1 olevan sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Edelleen asuntotonttitiimin päällikkö päätti oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta edellä mainitun vuokrasopimuksen ja tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Lopuksi asuntotonttitiimin päällikkö päätti, ettei kaupunki vastaa vuokralaiselle aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisista vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, jotka vuokralaiselle saattavat aiheutua esimerkiksi siitä, että tämä päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai sen lain-voimaistuminen viivästyy.

(A2120-14)

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 29.5.2018 (279 §) siirtää kaupunkiympäristölautakunnan hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 mom. 2 kohdan toimivaltaa antaa vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä asuintarkoituksiin yli 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin asuntotontit-tiimin päällikölle siten, että asuntotontit-tiimin päällikkö on toimivaltainen antamaan vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä asuintarkoituksiin yli 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin, kun kaupunginvaltuusto on vahvistanut yleiset vuokrausperiaatteet ja varauspäätös on tehty.

Tontti on varattu kaupunginhallituksen päätöksellä 5.11.2018 (691 §) ja tontille on vahvistettu vuokrausperiaatteet kaupunginvaltuuston päätöksellä 2.6.2021 (165 §). Näin ollen asuntotontit-tiimin päällikkö on toimivaltainen päättämään vuokrauksesta.

Päätös on tonttia koskevan kaupunginhallituksen 5.11.2018 (691 §) varauspäätöksen sekä kaupunginvaltuuston vuokrausperiaatteita koskevan päätöksen 2.6.2021 (165 §) mukainen ja noudattaa kaupungin vakiintuneita käytäntöjä. Muutoin perustelut ilmenevät liitteenä 2 olevasta muistiosta.

This decision was published on 12.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin@hel.fi

Decisionmaker

Miia Pasuri
tiimipäällikkö

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.