Kuulutukset, vuoden 2021 kuntavaalit

HEL 2021-004618
More recent handlings
Case 4. / 27 §

Vuoden 2021 kuntavaalien kuulutukset

Central Municipal Election Board

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti kuuluttaa vuoden 2021 kuntavaalien Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat yleisen tietoverkon lisäksi Helsingin Sanomissa ja Huvudstadsbladetissa ja HS Metrossa.

Keskusvaalilautakunta päätti kuuluttaa vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän ja Helsingin vaalipäivän äänestyspaikat yleisessä tietoverkossa niin kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Keskusvaalilautakunta päätti valtuuttaa sihteeristön tekemään tarvittaessa kuulutusten tekstiin teknisluonteisia muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Vaalilain 49 §:n 1 momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Lisäksi vaalilain 67 §:n 3 momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Kuntalain 108 §:n 1 momentin mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Helsingissä kunnan ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa ja tarvittaessa myös sanomalehdissä.

Ennakkoäänestyksen kuulutus esitetään julkaistavaksi Helsingin Sanomissa, HS Metrossa ja Huvudstadsbladetissa, jotta mahdollisimman moni äänestäjä saa tiedon yleisten ennakkoäänestyspaikkojen sijainnista ja aukioloajoista. Vuoden 2021 kuntavaaleissa tämä on erityisen tärkeää, sillä yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ja sijainnit sekä ennakkoäänestysaika poikkeavat muista vaaleista.

Vaalipäivän äänestyspaikkaa koskevan tiedon saa jokainen äänioikeutettu kotiin lähetettävästä ilmoituksesta äänioikeudesta. Ilmoitukseen on merkitty kunkin oma äänestyspaikka vaalipäivänä. Tämän vuoksi vaalipäivän äänestyspaikoista voidaan julkaista kuulutus kuten kunnassa ilmoitukset saatetaan tiedoksi eli yleisessä tietoverkossa.

Liitteisiin 1 ja 2 on listattu vuoden 2021 kuntavaalien Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat yhteystietoineen ja aukioloaikoineen. Ennakkoäänestystä koskeva kuulutus tulee julkaista ennen ennakkoäänestyksen alkua. Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 26.5.2021. Kuulutus julkaistaan sopivana ajankohtana ennen ennakkoäänestyksen alkua.

Ehdotukset kuulutuksiksi kuntavaalien vaalipäivästä ja vaalipäivän äänestyspaikoista ovat liitteissä 3 ja 4. Vaalipäivän äänestystä koskeva kuulutus tulee julkaista ennen vaalipäivää.

Close

This decision was published on 20.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Ask for more info

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 09 310 20001

veera.reuna@hel.fi

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi