Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettajan virka, venäjän kieli, työavain KASKO-03-31-21

HEL 2021-004715
More recent handlings
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, venäjän kieli, työavain KASKO-03-31-21

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti ottaa Stadin ammatti- ja aikuisopistoon tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.5.2021-31.12.2021 **********

Päätös on tehty ehdolla, että virkaan valittu esittää hyväksyttävän työterveyshuollon arvion edellytyksistään hoitaa virkaa ja että virkaan valittu esittää lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterialain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Työhöntulotarkastuslausunto on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkatehtävään valitulle määrätään virantoimituksen alkamisesta kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Haku määräaikaisen virkasuhteisen tuntiopettajan virkaan oli avoinna 9.3.-23.3.2021 välisenä aikana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä sekä työ- ja elinkeinopalveluiden mol.fi internet -sivuilla. Virkaa haki kaksikymmentäseitsemän (27) hakijaa.

Määräaikaisen virkasuhteisen tuntiopettajan tehtävän kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen

henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) mukaisen kelpoisuusvaatimukseen yhteisten tutkinnon osien opettajien kelpoisuusehtojen osalta.

Kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli neljätoista (14).

Muodollisten kelpoisuusehtojen lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin edellytettävän erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta, verkkopedagogisia valmiuksia, kehittämiskykyä ja halukkuutta jalkautua ohjaamaan työpaikoille.

Muodollisten kelpoisuusehtojen lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin luettavan eduksi kelpoisuuden opettaa useampia yhteisten tutkinnon osien pakollisia osa-alueita.

Teams-ryhmähaastatteluun kutsuttiin kuusi (6) muodolliset kelpoisuusehdot ja tehtävässä edellytetyn lisäosaamisen hakemuksen perusteella omaavaa hakijaa. Teams-ryhmähaastattelu pidettiin 25.3.2021. Haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt ********** Yksi kutsutuista ei osallistunut haastatteluun.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018 § 46) mukaan määräaikaisen virkasuhteisen tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät Stadin ammatti-ja aikuisopistossa.

Ryhmähaastattelun, videotehtävän ja hakemuksen perusteella koulutuspäällikkö ********** päätti palkata määräaikaiseen virkasuhteiseen venäjän kielen opettajan tehtävään **********

********** täyttää tehtävän edellyttämät kelpoisuusehdot. Valitulla on ylempi korkeakoulututkinto, pääaineopinnot opettavassa kielessä ja opettajan pedagoginen kelpoisuus. Lisäksi valitulla on erinomaiset vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, kokemusta ohjaavasta ja valmentavasta opettajuudesta, erinomainen verkkopedagoginen osaaminen, osoitettua kehittämiskykyä ja halukkuutta jalkautua ohjaamaan työpaikoille.

Valitulla on lisäksi eduksi luettava kelpoisuus opettaa toista vierasta kieltä englantia.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 23.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 82283

satu.suihkonen@hel.fi

Decisionmaker

Satu Suihkonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1