Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettajan virka, ohjaava opettaja, digituki ja osallisuus, työavain KASKO-03-27-21

HEL 2021-004717
More recent handlings
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, ohjaava opettaja, digituki ja osallisuus, työavain KASKO-03-27-21

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti ottaa Stadin ammatti- ja aikuisopistoon tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.4.2021-31.12.2021 **********

Päätös on tehty ehdolla, että virkaan valittu esittää hyväksyttävän työterveyshuollon arvion edellytyksistään hoitaa virkaa ja että virkaan valittu esittää lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterialain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Työhöntulotarkastuslausunto on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkatehtävään valitulle määrätään virantoimituksen alkamisesta kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Haku määräaikaisen virkasuhteisen tuntiopettajan virkaan oli avoinna 9.3.-17.3.2021 välisenä aikana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä sekä työ- ja elinkeinopalveluiden mol.fi internet -sivuilla. Virkaa haki kymmenen (10) hakijaa.

Määräaikaisen virkasuhteisen tuntiopettajan tehtävän kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017), ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuuden 13 §:n ja 17 §:n säännösten mukaan.

Kukaan kymmenestä (10) hakijasta ei täyttänyt kaikkia tehtävän edellyttämiä kelpoisuusehtoja. Kaikki kymmenen (10) hakijaa kutsuttiin ryhmähaastatteluun, joka pidettiin 19.3.2021. Haastattelijoina toimivat ********** Kolme (3) hakijoista ilmoitti, että ei tule ryhmähaastatteluun.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin näyttöä erinomaisista ja monipuolisista digitaalisista ohjaustaidoista sekä näyttöä osallistavasta ja monipuolisesta etäojauksesta ja -tuesta.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten ja tehtävässä edellytettävän osaamisen lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi kokemus kielitietoisesta ohjauksesta sekä kokemus erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukemisesta.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018 § 46) mukaan määräaikaisen virkasuhteisen tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät Stadin ammatti-ja aikuisopistossa.

Ryhmähaastattelun, videotehtävän ja hakemuksen perusteella ********** päätti palkata ********** määräaikaiseen virkasuhteiseen ohjaavan opettajan, digituki- ja osallisuus -tehtävään.

********** täyttää osin tehtävän edellyttämät kelpoisuusehdot. Hänellä on ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan kelpoisuus. Hakija täyttää tehtävässä edellytetyt lisävaatimukset erinomaisista ja monipuolisista digitaalisista ohjaustaidoista sekä näyttöä osallistavasta ja monipuolisesta etäojauksesta ja -tuesta. Lisäksi ********** on kokemusta kielitietoisesta ohjauksesta.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 23.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 82283

satu.suihkonen@hel.fi

Decisionmaker

Satu Suihkonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1