Virkasuhteen täyttäminen, Ressun peruskoulu, apulaisrehtorin virka, työavain KASKO-01-70-21

HEL 2021-004828
More recent handlings
§ 48

Ressun peruskouluun sijoitetun peruskoulun apulaisrehtorin virantäyttäminen KASKO-01-70-21

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti ottaa Ressun peruskouluun sijoitettuun peruskoulun apulaisrehtorin virkaan (nro 000169) toistaiseksi **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2021. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Ressun peruskouluun sijoitettu peruskoulun apulaisrehtorin virka tulee avoimeksi 1.8.2021. Apulaisrehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 22.3.2021, työavaimella KASKO-01-70-21. Lisäksi apulaisrehtorin viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 28.3.2021.

Ressun peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu (luokat 1-9). Koulu toteuttaa kaupungin opetussuunnitelmaa IB-ohjelmien kautta. Koulussa on suomenkieliset ja painotetun englannin kielen luokat sekä valmistava luokka (7-9). Suomenkielisen opetuksen oppilaille Ressun peruskoulu on lähikoulu. Koulussa on noin 600 oppilasta ja se toimii kahdessa toimipisteessä.

Apulaisrehtorilta vaaditaan sama kelpoisuus kuin rehtorilta. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Apulaisrehtori toimii rehtorin työparina ja johtaa osaltaan koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa yhdessä rehtorin kanssa koulun pedagogista toimintaa ja taloutta sekä tila- ja turvallisuusasioita. Apulaisrehtori osallistuu henkilöstöjohtamiseen yhteistyössä rehtorin kanssa. Hän osallistuu myös sidosryhmäyhteistyöhön.

Virkaan jätti 6.4.2021 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 19 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 13 hakijaa, joista kaksi perui hakemuksensa ennen videohaastatteluun vastaamista ja yksi videohaastattelun jälkeen. Seuraavat 10 hakijaa olivat mukana videohaastatteluvaiheessa: ********** **********

Videohaastattelutyökalulla kysyttiin resilientin työyhteisön rakentumisesta, käytännön johtamisteosta sekä tärkeimmäksi koettujen asioiden näkymisestä omassa johtamisessa. Videohaastattelun kysymykset olivat englannin kielellä ja haastateltavia pyydettiin vastaamaan englanniksi. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö Hanna Välitalo ja rehtori Leena Liusvaara. Vastaukset arvioitiin apulaisrehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella haastatteluihin 13.-16.4.2021 kutsuttiin viisi hakijaa: ********** ********** Haastatteluihin osallistuivat ********** sekä HR-asiantuntija ********** Haastatteluiden perusteella henkilöarvioon kutsuttiin ********** ja ********** Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy. ********** ja ********** kutsuttiin toiseen haastatteluun 26.4.2021. Haastatteluun osallistuivat **********

Hakija **********

Hakija **********

**********

Videohaastattelujen, henkilöarvioinnin ja kahden haastattelukierroksen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetuksen aluepäällikkö katsoo, että ********** on parhaat edellytykset Ressun peruskouluun sijoitetun apulaisrehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. ********** Henkilöarviointi tukee valintaa.

Toimialajohtajan 10.9.2019 tekemän delegointipäätöksen (§ 70) perusteella apulaisrehtorin ottaa palvelun päällikkö.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 17.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Veera Pellinen, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 22597

veera.pellinen@hel.fi

Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 83012

hanna.valitalo@hel.fi

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1

Attachments

1. Hakijalista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.