Vuokraus, tilavuokra, Päiväkoti Masto, Kruunuvuorenkatu 13-15, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-004888
More recent handlings
§ 26

Vuokraus, tilat, Päiväkoti Masto, Kruunuvuorenkatu 13-15, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkieliselle varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle, LPK Mastolle tilat osoitteessa Kruununvuorenkatu 13-15.

Asunto Oy Kruunuvuorenkatu 13-15:sta vuokratun tilan vuokrasopimus uusittiin ja tilan uusi vuokra on 1120,00 euroa/kk.. Tilan koko on 63,5htm2.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vuokrattavan tilan kokonaisvuokra on 1151,75e/kk (18,14 euroa /m2/kk), joka sisältää kaupunkiympäristön hallintokulun 0,50e/m2/kk.

Uuden vuokran maksu alkaa 1.5.2021. Uusi vuokrasopimus päivitettiin ja vuokrasopimukseen muutettiin myös 6kk irtisanomisaika.

Vanha vuokrasopimus 211023194 päätetään 30.4.2021. Vanhan vuokrasopimuksen lisävuokrat siirretään uuteen vuokrasopimukseen.

Päätöksen perustelut

LPK Maston asunto-osake yhtiöltä vuokratun lisätilan 63,5m2 vuokrasopimus päivitettiin ajan tasalle. Lisäksi aikaisemmin on tilaan tehty muutostöitä, jotka vaadittiin päiväkotien lupaselvityksessä hoidettavaksi kuntoon.

Päiväkodin käytössä oleva pinta-ala on 63,5 htm² ja nykyinen vuokra on 1 076,00 euroa kk (16,94 euroa /m²/kk).

Vuokrauksessa noudatetaan kaupungin ulkoa vuokrattujen tilojen vastuunjakotaulukkoa.

This decision was published on 21.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö