Vuokraus, lisävuokra, päiväkoti Laajasuo, Teuvo Pakkalan tie 5, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-004911
More recent handlings
§ 31

Lisävuokra, Teuvo Pakkalantie 5, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Asiakkuusyksikkö 1 yksikön päällikkö päätti korottaa vuokraa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkieliselle varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle osoitteessa LPK Laajasuon esikoulutilat, Teuvo Pakkalan tie 5.
Toiminnalliset muutokset esikoulutyöhön, 8020202. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2021. päättyen 31.12.2030
Vuokrasopimus on 211024164.
Kustannukset muutostyön toteuttamiseen ovat olleet 139 053 euroa, joka veloitetaan käyttäjältä toiminnallisten muutosten osalta 10 vuoden aikana. Kuukaudessa ko. summa on yhteensä 1326,00 euroa. Lisävuokra kattaa muutostyöinvestoinnin poiston kymmenelle (10) vuodelle jaettuna ja palvelukiinteistöille asetetun 3% pääoman tuottovaatimuksen.
Vuokralaisen purkaessa vuokrasuhteen ennen 31.12.2030 peritään poistamatta jäänyt osuus muutostyöinvestoinneista.

Päätöksen perustelut

Läntisellä varhaiskasvatusalueella, LPK Laajasuon, osoitteessa Teuvo Pakkalan tie 5 käyttötarkoituksen ja toiminnallisten muutosten kustannukset 139 053 euroa alv 0%, aiheuttavat LPK Laajasuolle lisävuokraa 1 326,00 euroa/kk. Hanke toteutettiin ns. pienenä toiminnallisena hankkeena Kaupunkiympäristön toimialan ylläpitoyksikkövetoisena.
Päiväkodin käytössä oleva pinta-ala on 276,5 htm² ja nykyinen vuokra on 2 040,30 euroa kk (7,38 euroa /m²/kk).
Vuokrauksessa noudatetaan kaupungin Hekalta vuokrattujen rakennusten vastuunjakotaulukkoa.

This decision was published on 29.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Keijo Virtanen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 43022

keijo.virtanen@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö