Ryhmäaloite, KD&Sin, täyden palvelun energiarenessanssista

HEL 2021-005024
More recent handlings
Case 10. / 360 §

Den av Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om energirenässans med full service

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

I Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupps gruppmotion föreslås att staden tar helhetsansvar för privata bostadsbolags energieffektivitetsprojekt. Enligt gruppmotionen ska staden ge information och rådgivning, men också att ta ansvar för planeringen, genomförandet och beviljandet av lån för renoveringen.

Som det konstateras i gruppmotionen är det av yttersta vikt att växthusutsläppen som uppvärmningen av byggnader ger upphov till minskar så att Helsingfors kan vara kolneutralt år 2035. I den nyligen godkända stadsstrategin har kolneutralitetsmålet tidigarelagts till år 2030. Den nuvarande energirenässansverksamheten kan emellertid inte utvidgas på det sätt som föreslås i gruppmotionen.

Energirenässansverksamheten har nyligen inletts och det är viktigt att beakta husbolagens behov då servicen utvecklas. Att utvidga verksamheten till den nivå som föreslås i motionen är dock problematiskt. Åtminstone följande problem eller frågor måste beaktas:

 • Verksamhetsmodellen som föreslås i motionen hör inte till kommunens ansvarsområde.
 • En överföring av planeringsarbetet till kommunen försvagar förutsättningarna för företag inom planeringsbranschen.
 • Verksamheten förutsätter att ett eget affärsverk grundas och det vore omöjligt att säkerställa affärsverksamhetens jämlikhet. Inom den privata sektorn råder hård konkurrens om kunniga planerare. Det kan alltså vara svårt att rekrytera behörig arbetskraft.
 • Planeringsuppdraget som föreslås i motionen lämpar sig inte för stadens ansvarsområde. Bland annat frågan hur man ska handla i konfliktsituationer vållar problem. Att planera och att genomföra projekt passar inte ihop med energirenässansverksamhetens roll i förhållande till byggnadstillsynstjänsterna.
 • I huvudstadsregionen brukar det inte vara svårt för husbolag att få finansiering.
 • Minskningen på 10 % av energikostnaderna som framförs i motionen är utmanande att definiera.
 • Energiprojekt kan redan i nuläget genomföras så att vederlaget antingen förblir oförändrat eller till och med minskar. I regel drabbas aktieägaren alltså inte ekonomiskt.
 • Det är oklart hur verksamheten förhåller sig till ARA:s stöd.

På grund av ovannämnda omständigheter är det ändamålsenligt att energirenässansteamet fortsätter sin verksamhet som en jämlik rådgivningsservice. Det är inte befogat att utvidga verksamheten till delområden där välfungerande och etablerade aktörer redan finns. Dessutom ska man beakta att staden svarar för att underhålla och utveckla sitt eget fastighetsbestånd och att andra fastighetsägare på motsvarande sätt sköter om sina egna skyldigheter.

I nuläget erbjuder energirenässansteamet husbolagen opartisk rådgivning och information och hjälper dem genomföra energiprojekt. Verksamhetens mål är att minska det privata bostadshusbeståndets energiförbrukning som en del av Helsingfors kolneutralitetsmål. Energirenässansteamet inledde sin verksamhet 1.3.2021. Sedan dess har över 100 husbolag kontaktat teamets experter. Verksamheten ska utvecklas utifrån den respons som samlas in från husbolag under hösten 2021 och våren 2022.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 12 § i förvaltningsstadgan kan en fullmäktigegrupp väcka en gruppmotion. En gruppmotion är en motion som undertecknats av mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken gruppmotion. En gruppmotion inlämnas till ordföranden av fullmäktigegruppens ordförande eller vice ordförande. En fullmäktigegrupp får väcka fyra gruppmotioner under en fullmäktigeperiod.

Close

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 801

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 07.09.2021 § 420

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Täyden palvelun energiarenessanssia koskevassa ryhmäaloitteessa ehdotetaan, että kaupunki ottaisi kokonaisvaltaista vastuuta yksityisten asuntoyhtiöiden energiatehokkuushankkeista. Kuten ryhmäaloitteessa todetaan, rakennusten lämmittämiseen liittyvien kasvihuonepäästöjen vähentäminen on erittäin tärkeässä asemassa, jotta Helsinki voi olla hiilineutraali vuonna 2035. Helsingin rakennusvalvontapalveluiden kanta kuitenkin on, että nykyistä energiarenessanssitoimintaa ei voida laajentaa aloitteessa esitetyllä tavalla.

Energiarenessanssitoiminta on vasta aloitettu ja on tärkeää, että palvelua kehitetään taloyhtiöiden tarpeet huomioiden. Toiminnan laajentaminen sille tasolle, jota aloitteessa esitetään, on kuitenkin ongelmallista. Huomioitavia ongelmakohtia tai kysymyksiä olisivat muun muassa seuraavat seikat:

 • Aloitteessa esitetty toimintamalli ei kuulu kunnan toimialaan vaan se on ”markkinaehtoista” toimintaa.
 • Heikentäisikö suunnittelutyön siirtäminen kunnalle suunnittelualan yritysten toimintaedellytyksiä?
 • Vaatisiko toiminta oman liikelaitoksen perustamista ja olisiko liiketoiminta tasapuolista? Osaavista suunnittelijoista on kova kilpailu yksityisellä puolella eli pätevän työvoiman palkkaaminen voi olla haastavaa.
 • Onko suunnitteluvastuun ottaminen soveliasta kaupungin toimintaa ja miten toimittaisiin esim. ristiriitatilanteissa? Miten suunnittelu sekä hankkeiden toteutus sopisi energiarenessanssitoiminnan rooliin suhteessa rakennusvalvontaan?
 • Pääkaupunkiseudulla rahoituksen saaminen ei tyypillisesti ole ongelma taloyhtiöille.
 • Miten määritellään aloitteessa esitelty 10 % energiakustannusten pienenemisestä?
 • Energiahankkeita voidaan jo toteuttaa niin, että niiden vastikevaikutus on nolla tai jopa vastiketta pienentävä eli osakas ei lähtökohtaisesti joudu taloudellisesti huonompaan asemaan.
 • Miten toiminta suhtautuisi ARA:n tukiin?

Näistä seikoista johtuen energiarenessanssitiimin toiminnassa on tarkoituksenmukaista pysyä tasapuolista neuvontaa antavana tahona, eikä laajentaa toimintaansa sellaisille osa-alueille, joilla on jo olemassa hyvin toimivat ja vakiintuneet toiminnanharjoittajat. Lisäksi on huomioitava, että kaupunki vastaa oman kiinteistökantansa ylläpidosta sekä kehittämisestä ja on luontevaa, että muut kiinteistöjen omistajat huolehtivat omista velvoitteistaan.

Nykyisellään Energiarenessanssitiimi tarjoaa puolueetonta neuvontaa ja tietoa taloyhtiöille ja auttaa energiahankkeiden läpiviennissä. Toiminnan tavoitteena on yksityisen asuinrakennuskannan energiankulutuksen pienentäminen osana Helsingin hiilineutraaliustavoitteita. Energiarenessanssitiimi aloitti 1.3.2021, jonka jälkeen yli 100 taloyhtiötä on ottanut tiimin asiantuntijoihin yhteyttä. Toimintaa kehitetään syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana taloyhtiöiltä kerättävän palautteen perusteella.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Petri Perkiömäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 26418

petri.perkiomaki@hel.fi
Close

This decision was published on 01.12.2021

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi