Toivomusponsi, kaupunkipyöräasema Tiirasaarentielle

HEL 2021-005068
More recent handlings
Case 9. / 572 §

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi kaupunkipyöräaseman lisäämisestä Lauttasaaren Tiirasaarentielle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginvaltuuston 21.4.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyn selvityksen ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Käsitellessään nuorten aloitteita 21.4.2021 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnen: "Saadessaan tiedon nuorten aloitteista valtuusto ehdottaa, että tutkitaan mahdollisuutta saada kaupunkipyöräasema Tiirasaarentielle, kun asemia saadaan lisää ja skeittipuistoja lisää."

Kaupunginhallitus oikeutti 11.1.2021, 21 § liikenneliikelaitoksen laajentamaan kaupunkipyöräpalvelua.

Osana laajennusta koskevaa suunnitelmaa Lauttasaaren asemasijainteihin tehtiin muutoksia, kun yksi uusista asemapaikoista sijoitettiin Koivusaaren metroasemalle. Samalla lähialueen pyöräasemien verkostoa voitiin kehittää siten, että metroaseman läheisyydessä (Isokaaren ja Vaskiniementien risteys) ollut kaupunkipyöräasema voitiin siirtää etelämmäksi kohti Länsiulapanniemeä: suuntaan johon alkuperäisessä nuorisoneuvoston aloitteessa sekä siihen liittyvässä valtuutettu Asko-Seljavaaran toivomusponnessa uutta asemaa toivottiin.

Seuraavan kauden kilpailutuksen yhteydessä huomioidaan, että kaupunkipyöräasema tulisi Tiirasaarentien ja Kyyluodontien risteykseen.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 15.06.2021 § 345

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL oikeutettiin laajentamaan kaupunkipyöräverkostoa Kaupunginhallituksen päätöksellä § 21 11.1.2021.

Osana laajennusta koskevaa suunnitelmaa Lauttasaaren asemasijainteihin tehtiin muutoksia, kun yksi uusista asemapaikoista sijoitettiin Koivusaaren metroasemalle. Samalla lähialueen pyöräasemien verkostoa voitiin kehittää siten, että metroaseman läheisyydessä (Isokaaren ja Vaskiniementien risteys) ollut kaupunkipyöräasema voitiin siirtää etelämmäksi kohti Länsiulapanniemeä, siis suuntaan johon alkuperäisessä Nuorisoneuvoston aloitteessa sekä siihen liittyvässä valtuutettu Asko-Seljavaaran toivomusponnessa uutta asemaa toivottiin.

Kaupunkipyöräasemat pyritään sijoittamaan siten, että ne olisivat luontaisesti matkan varrella, jolloin mahdollisimman harvan tarvitsisi kulkea reittinsä suhteen väärään suuntaan. Asemien rajallinen lukumäärä ohjaa siihen, että niille on koitetaan löytää sijainnit keskeisille paikoille eri kaupunginosissa. Asemien välinen etäisyys monella Helsingin alueella on sellainen, että kaupunkipyörämatkaan liittyy tyypillisesti muutaman sadan metrin kävelymatka.

Tämän kaupunkipyöräaseman tarkempi sijoituspaikka suunniteltiin Isokaarelle, hieman Kyyluodontien jatkeena olevan pyörätien länsipuolelle. Sijoitus Isokaarelle esimerkiksi Tiirasaarentien sijasta on verkoston kannalta perustellumpi, kattaen paremmin alueen asukaspohjaa ja palvellen esimerkiksi Lauttasaaren yhteiskoulun lukiolaisia. Isokaarella sijaitsee myös lähialueen merkittävin pyörätie ja kaupunkipyöräasemien asukaskyselyissä tähän kohtaan oli annettu eniten toiveita Lauttasaaren lounaisosien osalta.

Seuraavan kauden kilpailutuksen yhteydessä huomioidaan, että kaupunkipyöräasema tulisi Tiirasaarentien ja Kyyluodontien risteykseen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Seuraavan kauden kilpailutuksen yhteydessä huomioidaan, että kaupunkipyöräasema tulisi Tiirasaarentien ja Kyyluodontien risteykseen.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Ilari Heiska, liikenneinsinööri: 310 37220

ilari.heiska@hel.fi
Close

This decision was published on 31.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36045

anna.villeneuve@hel.fi