Toivomusponsi, digitaalisen kulttuuri- ja liikuntasetelietuuden saavutettavuus kaikille työntekijöille

HEL 2021-005075
More recent handlings
Case 18. / 276 §

Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi digitaalisen kulttuuri- ja liikuntasetelietuuden saavutettavuus kaikille työntekijöille

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 21.4.2021 hyväksymän toivomusponnen (Sinikka Vepsä) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto päätti 21.4.2021 § 246 oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2021 talousarvion kohdan 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 7 600 000 eurolla liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponnen digitaalisen kulttuuri- ja liikuntasetelietuuden saavutettavuudesta kaikille työntekijöille: ”Hyväksyessään määrärahan kulttuuri- ja liikuntaedun myöntämisestä ja etuusmallin ollessa digitaalinen kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän, miten etuus taataan myös niille työntekijöille, joilla ei ole digitaalisia sovelluksia käytössään.”

Helsinki halusi panostaa koko kaupungille tärkeän kulttuuri- ja liikuntasektorin palautumiseen pandemian negatiivisista vaikutuksista ja tukea henkilöstön hyvinvointia ja virkistäytymistä keskellä koronapandemiaa. Etu oli henkilöstön käytettävissä kesäkuussa 2021 ja voimassa toukokuun loppuun 2022 asti.

Kertaluontoinen liikunta- ja kulttuurisetelietu toteutettiin digitaalisesti. Digitaalinen etu on linjassa kaupungin digitalisaatio-ohjelman tavoitteiden kanssa sekä näyttää suuntaa myös muiden henkilöstöetujen mahdolliselle digitalisoinnille tulevaisuudessa.

Kertaluonteisen liikunta- ja kulttuuriedun käyttö oli vapaaehtoista ja tarjosi mahdollisuuden monipuoliseen virkistäytymiseen asuinpaikasta riippumatta. Edun saamiseksi luotiin erilaisia vaihtoehtoja sen varmistamiseksi, että kukaan ei jäisi edun ulkopuolelle.

Edun käyttöönottaminen toteutettiin pääosin Helsingin kaupungin henkilökohtaisten sähköpostiosoitteiden avulla. Mikäli työntekijällä ei ollut käytössään henkilökohtaista tietokonetta, hänet ohjattiin käyttämään työyhteisön yhteiskäyttöistä tietokonetta henkilökohtaisen työsähköpostinsa lukemiseksi. Yhteiskäyttökoneiden saatavuus kartoitettiin toimialoilla, virastoissa ja liikelaitoksissa käyttöönoton yhteydessä.

Mikäli työntekijällä ei ollut henkilökohtaista työsähköpostiosoitetta käytössään, sellainen luotiin. Myös henkilön yksityisen sähköpostiosoitteen käyttäminen oli mahdollista työntekijän kirjallisella suostumuksella.

Kertaluonteisen liikunta- ja kulttuuriedun aktivoimisen jälkeen työntekijä latasi palvelutarjoajan mobiilisovelluksen joko työpuhelimeensa tai henkilökohtaiseen puhelimeensa. Mikäli työntekijällä ei ollut työtehtävissään henkilökohtaista työpuhelinta, edun käyttäminen edellytti työntekijän halukkuutta käyttää omaa puhelintaan. Puhelimen ei kuitenkaan tarvinnut olla älypuhelin, vaan kertaluontoista liikunta- ja kulttuurietua oli mahdollista käyttää myös normaalilla matkapuhelimella tekstiviestipalveluna.

Kertaluonteisen liikunta- ja kulttuuriedun käyttöönoton yhteydessä otettiin käyttöön kattava tukimalli. Askarruttavissa tilanteissa työntekijä sai apua mm. omalta esihenkilöltä ja Helmi-intrassa kerrottujen tukikanavien kautta.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Close

This decision was published on 20.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Marjo Kuosa, johtava asiantuntija, puhelin: 09 31082626

marjo.kuosa@hel.fi