Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, elintarviketarkastajan virka, työavain KYMP-03-30-21

HEL 2021-005128
More recent handlings
§ 12

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat – palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluiden elintarviketurvallisuusyksikön elintarviketarkastajan viran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö valitsi elintarvikevalmistus ja eläinsuojelu -tiimin elintarviketarkastajan virkaan (043670) elintarviketieteiden maisteri ********** 1.8.2021 alkaen 3 535,00 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viran vastaanottoon ei sisälly koeaikaa, sillä valittu henkilö on hoitanut elintarviketarkastajan tehtäviä ympäristöpalveluissa 3.1.2018 lähtien.

Päätöksen perustelut

Uusi elintarviketarkastajan virka (043670) on perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä 1.3.2021 § 146.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 26.3.–16.4.2021. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa sekä Ympäristö- ja Terveys -lehden verkkosivuilla.

Elintarviketarkastajan kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä edellytetään lisäksi elintarvikelainsäädännön tuntemusta ja hyvää englannin kielen taitoa. Tehtävässä menestyäkseen hakija tarvitsee aloitteellisuutta ja täsmällisyyttä, hyviä vuorovaikutus- ja tietojenkäsittelytaitoja sekä kirjallista ilmaisutaitoa. Eduksi katsotaan aiempi kokemus elintarvikevalvonnan valvontatehtävistä.

Elintarviketarkastajan tehtäviin kuuluvat elintarvikevalvonnan yleiset lakisääteiset viranomaistehtävät kuten elintarvikehuoneistojen tarkastukset, ilmoitusten käsittely, neuvonta ja toimenpidepyyntöjen käsittely sekä mahdollisesti muut yksikön toimialaan liittyvät tehtävät. Viran vastuualueena ovat erityisesti tiimin neuvontapalvelut, virtuaalitoimijoiden kuten agentuurien ja pääkonttoreiden valvonta sekä sisämarkkinatuonnin ja kotona toimivien elintarvikehuoneistojen valvonta.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Elintarviketarkastajan virkaa haki ilmoittautumisajan kuluessa 30 henkilöä, joista 24 täytti viran kelpoisuusedot. Yhteenveto hakijoista on päätöksen liitteenä. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** Heitä haastattelivat 28.4.2021 yksikön päällikkö Riikka Åberg, ympäristöjohtaja Esa Nikunen ja kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesityksille

Elintarviketarkastaja toimii elintarviketurvallisuusyksikön elintarvikevalmistus ja eläinsuojelu -tiimissä. Elintarviketarkastajan tehtäviin kuuluvat elintarvikevalvonnan lakisääteiset viranomaistehtävät kuten elintarvikehuoneistojen tarkastukset, ilmoitusten käsittely, neuvonta sekä toimenpidepyyntöjen käsittely. Lisäksi tehtävään sisältyy mahdollisesti muita yksikön toimialaan liittyviä tehtäviä. Viran vastuualueena ovat erityisesti tiimin neuvontapalvelut, virtuaalitoimijoiden kuten agentuurien ja pääkonttoreiden valvonta sekä eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin ja kotona toimivien elintarvikehuoneistojen valvonta.

Haastatteluissa kiinnitettiin hakuilmoituksessa esitettyjen edellytysten lisäksi erityistä huomiota kokemukseen elintarvikevalvonnasta, elintarvikehygieeniseen osaamiseen, asiakaslähtöiseen työotteeseen, vuorovaikutustaitoihin sekä englannin ja ruotsin kielten osaamiseen.

**********

**********

**********

Yksikön päällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluiden perusteella, että parhaimmat edellytykset elintarviketarkastajan viran menestykselliseen hoitamiseen on ********** Hänellä on tehtävän edellyttämää kykyä vastata vaativasta tehtävästä itsenäisesti, kehittämishakuisesti ja monipuolisesti.

**********

This decision was published on 31.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Riikka Åberg, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32010

riikka.aberg@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijayhteenveto KYMP-03-30-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.