Avustuksen myöntäminen, liikuntapalvelut, liikunnan korona-avustukset vuonna 2021

HEL 2021-005137
More recent handlings
§ 27

Liikunnan korona-avustukset vuodelle 2021

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja myönsi liikunnan korona-avustusta 32 liikuntaseuralle yhteensä 177 300 euroa liitteen 1 mukaisesti.

Hakijoiden keskinäisessä vertailussa avustusta myönnettiin niille liikuntaseuroille, jotka parhaiten täyttivät avustuksen myöntämisen periaatteet ja kohdistivat avustuksen ensisijaisesti lasten, nuorten ja perheiden toimintaan. Myös toiminnan maksuttomuus, edullisuus, vähävaraisten tukeminen, tilankäytön kustannukset, muut saadut avustukset, sekä taloudellinen tilanne olivat tärkeimpiä myöntämisperusteita.

Korona-avustusta ei myönnetty seuraaville hakijoille:

Espoon Historiallisen Miekkailun Seura ry, HIFK-friidrott rf, Helsingfors Badminton Club rf, Helsingfors Segelsällskap r.f, Helsingfors Simsällskap r.f, Helsingin Työväenyhdistyksen Voimistelu-ja Urheiluseura TARMO ry, Helsingin Uimarit ry, King of the Ring ry, Painiseura Helsingin Haka ry, Puotinkylän Valtti ry, Roihu ry, Sambo-2000 ry, Suomalainen Voimisteluseura ry, Tanssiklubi Master ry, Urheilusukeltajat ry, Viikingit Jääkiekko ry, Viipurin Urheilijat ry.

Lisäksi Senioritaloyhdistys Aikalisä ry hylättiin, koska kyseessä ei ole liikuntaseura. Vallgård Martial Arts ry hylättiin, koska eivät ole saaneet toiminta-avustusta vuonna 2020, tai 2021. Uimaseura Helsinki ry hylättiin, koska heidän hakemuksensa saapui myöhässä.

Korona-avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Ohjeet avustuksen saajille

Jos koronapandemia edelleen rajoittaa liikuntatoimintaa, voi avustuksen käyttöä sopeuttaa muuttuneeseen tilanteeseen. Näin toimittaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, ettei avustuksen käyttö ole ristiriidassa avustuspäätöksen käyttötarkoituksen tai avustusehtojen kanssa.

Vuodelle 2021 myönnettyä korona-avustusta ei peritä takaisin, mikäli avustettavan toiminnan keskeytyminen johtuu koronapandemian aiheuttamista rajoituksista. Korona-avustusta voidaan käyttää hakijan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen samaan tai samankaltaiseen tarkoitukseen 31.5.2022 saakka.

Koronapandemian aiheuttamista rajoituksista johtuviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä päätöstä, mutta muutoksista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata avustuksen käytöstä raportoitaessa. Avustuksen saajien tulee noudattaa voimassa olevia viranomaisohjeita. Avustuksen käyttö tulee selvittää erillisellä selvityslomakkeella 30.9.2022 mennessä.

Avustukset maksetaan avustuksen saajalle kokonaisuudessaan päätöksenteon jälkeen. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 28.10.2019, § 723)

Korona-avustusta saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Avustusta saavan on noudatettava kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavia yleisohjeita. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 28.10.2019, § 723).

Päätöksen perustelut

Korona-avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 51 kappaletta. Avustuksen hakuaika oli 21.5.–7.6.2021 klo 16.00. Avustuksia myönnettiin seuroille, joiden avustushakemuksessa esittämä hanke tai toiminta vastasi liikuntajaoston päätöksen 20.5.2021, § 14 mukaisia korona-avustuksen myöntämisen periaatteita. Hakemisesta tiedotettiin seuroille Helsingin kaupungin sähköisen avustusjärjestelmän kautta 24.5.2021 sekä sähköpostin kautta 1.6.2021.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti osittaa vuodelle 2021 avustuksiin käytettävissä olevasta 8 371 000 euron määrärahasta yhteensä 8 271 000 euroa liikunnan kansalaistoiminnan avustuksiin sekä 100 000 euroa tapahtuma-avustuksiin (Liikuntajaosto 26.1.2021, § 3).

Liikuntajaosto päätti varata korona-avustuksiin enintään 177 300 euroa (Liikuntajaosto 20.5.2021, § 14), joka muodostuu clearing-määrärahasta (158 000 euroa) keväällä 2021 peruuntuneiden vuorojen vuoksi sekä muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksien käyttämättä jääneestä määrärahasta (19 300 euroa).

Liikuntajaosto delegoi liikuntajohtajalle oikeuden päättää korona-avustusten myöntämisestä (Liikuntajaosto 20.5.2021, § 15).

Koronaviruspandemia on heikentänyt helsinkiläisten liikuntaseurojen toimintaedellytyksiä huomattavasti. Liikuntalain (390/2015) 5 §:n mukaan kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintaa. Korona-avustuksen tavoitteena on turvata seurojen toimintakyky poikkeustilanteessa ja toteuttaa Helsingin kaupungin strategisia tavoitteita lasten, nuorten ja perheiden harrastamisen edistämiseksi sekä liikkumattomuuden vähentämiseksi.

Liikunnan korona-avutuksella tuetaan liikuntaseuroja, joille koronaviruspandemia on aiheuttanut taloudellisia menetyksiä ja joiden toimintaa se on eniten rajoittanut. Liikuntaseurojen toimintakyvyn turvaaminen poikkeustilanteessa ylläpitää Helsingin seuratoiminnan monimuotoisuutta, lievittää koronaviruksesta johtuvien rajoitusten aiheuttaman liikkumattomuuden haasteita ja edistää nuorten harrastustoiminnan jatkuvuutta Helsingin kaupungin strategian tavoitteiden mukaisesti (Liikuntajaosto 20.5.2021, § 14).

Avustus on harkinnanvarainen ja se kohdistetaan seuroille, joille viranomaisten 30.11.2020 jälkeen asettamat koronaviruksesta johtuvat toiminnan sekä tilankäytön kiellot tai rajoitukset ovat aiheuttaneet huomattavia taloudellisia tai toiminnallisia haasteita, tai jotka järjestävät ilmaista tai edullista liikuntatoimintaa nuorille. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon seuran samaa tarkoitusta varten saama tuki kaupungilta opetus- ja kulttuuriministeriöltä, lajiliitolta tai muulta taholta (Liikuntajaosto 20.5.2021, § 14).

Liikkumattomuus on yksi merkittävimmistä hyvinvointia murentavista tekijöistä. Helsingin kaupungilla on rooli edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki edistää liikkumista laaja-alaisesti sekä pyrkii mahdollistamaan jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastuksen. (Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021).

Helsingin kaupungin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.02.2018, § 28).

Päätösehdotus vahvistaa Helsingin roolia kansalaistoiminnan edistäjänä ja mahdollisuuksien luojana. Lisäksi päätösehdotus edistää lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksia sekä vähentää helsinkiläisten liikkumattomuutta ja on näin Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukainen.

This decision was published on 23.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09 310 87947

lassi.laitinen@hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09 310 87439

ritva.oljakka@hel.fi

Decisionmaker

Petteri Huurre
vs. liikuntajohtaja